Softwarelicens- og serviceaftale

[Vigtig information]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (herefter benævnt "Yeelight") minder brugeren om omhyggeligt at læse og fuldt ud forstå Softwarelicensen og Serviceaftalen (denne "Aftale"). Brugeren skal omhyggeligt læse og fuldt ud forstå vilkårene i denne aftale, især dem, der vedrører til fritagelse eller begrænsning af Yeelights ansvar, tvistbilæggelse og gældende love. Læg særligt mærke til betingelserne vedr. undtagelse eller begrænsning af ansvar, der er skrevet med fed. Læs nøje og vælg, om du vil acceptere eller ikke acceptere denne Aftale (en mindreårig bør få hjælp fra sin værge under læsningen af denne Aftale). Ved at downloade, installere og bruge softwaren, og ved at oprette og logge ind på din konto, accepterer du denne Aftale og giver dit samtykke til at være fuldt ud bundet af betingelserne i Aftalen.

Yeelight forbeholder sig ret til at redigere denne Aftale. Opdaterede betingelser i denne Aftale vil blive offentliggjort på den officielle hjemmeside eller software, og træder i kraft fra datoen for offentliggørelsen. Brugeren kan downloade og installere softwaren igen eller se den seneste version af denne Aftale på hjemmesiden. Efter Yeelight har redigeret betingelserne i denne Aftale, hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede betingelser, bedes du straks ophøre med at bruge softwaren og tjenesterne, der tilbydes af Yeelight; brugerens fortsatte brug af softwaren og tjenesterne udbudt af Yeelight vil blive betragtet som accept af de ændrede vilkår i denne Aftale.

1. Generelle betingelser

1.1. Denne Aftale er den aftale, der indgås mellem dig (herefter kaldet "Brugeren") og Yeelight og dennes driftspartner (herefter kaldet "Partneren") vedr. Brugerens download, installation og brug af softwaren til "Yeelight" (herefter kaldet "Softwaren") fra Yeelight og brug af relevante tjenester fra Yeelight.

1.2. Softwaren og tjenesterne udbydes af Yeelight til installation på (herunder, men ikke begrænset til) mobile smart terminal enheder, for at gøre Yeelights tjenester tilgængelige for den Bruger, der bruger den pågældende enhed.

1.3. Ejerskabet af og retten til at drive softwaren og tjenesterne forbliver hos Yeelight.

2. Softwarelicensens omfang

2.1. Yeelight giver Brugeren personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren uden ret til at udbyde underlicens.

2.2. Brugeren må installere, bruge, fremvise og køre Softwaren på en enkelt mobil enhed i forbindelse med ikke-kommercielle formål. Men Brugeren må ikke installere, bruge eller køre Softwaren til kommercielle driftsformål. Brugeren må ikke kopiere, ændre eller modificere nogen form for data i Softwaren, eller data, der overføres til den mobile enheds hukommelse, imens Softwaren køres, og interaktiv data, der skabes mellem kunden og serveren under kørsel af Softwaren, eller køre Softwaren med plug-ins, eller udarbejde nogen form for forbundne funktioner, herunder, men ikke begrænset til, plug-ins, adgang til Softwaren og relaterede systemer gennem uautoriserede tredjepartsværktøjer/-tjenester. Hvis du ønsker at sælge, kopiere eller distribuere Softwaren kommercielt, f.eks. præinstallation og pakkesalg af software, skal du indhente skriftlig autorisation og licens fra Yeelight.

2.3. Uden tilladelse fra Yeelight må Brugeren ikke installere Softwaren på andre enheder, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Yeelight, herunder, men ikke begrænset til, modtagerbokse, spillekonsoller, fjernsyn, DVD-afspillere osv.

2.4. Brugeren må lave en kopi af Softwaren til det formål at bruge Softwaren og tjenesterne, men kopien må kun bruges som backup. Backup-kopien skal indeholde alle de copyright-oplysninger, der er indeholdt i den originale software.

2.5. Medmindre det er udtrykkeligt angivet i denne Aftale, giver Yeelight ikke andre rettigheder til Brugeren. Hvis Brugeren har til hensigt at bruge en anden rettighed, skal der først indhentes skriftligt samtykke fra Yeelight.

3. Anskaffelse, installation og opdatering af Softwaren

3.1. Brugeren skal downloade og installere Softwaren fra hjemmesiden eller på den måde, der er angivet af Yeelight. Man bør ikke downloade Softwaren på uspecificerede hjemmesider, da man risikerer, at ens mobile enhed bliver inficeret med skadelige programmer, der kan ødelægge brugerdata og indhente personlige oplysninger. Hvis du anskaffer Softwaren eller installationsprogrammet med samme navn som Softwaren fra en tredjepart, der ikke er autoriseret af Yeelight, kan Yeelight ikke garantere, at den vil fungere normalt, og Yeelight accepterer ikke ansvar for tab forbundet hermed.

3.2. Brugeren skal vælge den version af Softwaren, der passer til den enhed, hvorpå den installeres. Hvis det ikke er tilfældet, har Brugeren udelukkende ansvaret for softwareproblemer, enhedsproblemer eller skader, der er resultat af uoverensstemmelse mellem Softwareversion og enhedsmodel.

3.3. For at forbedre Brugerens oplevelse og optimere tjenesteindholdet, forbeholder Yeelight sig ret til at udbyde en erstattet, modificeret og opdateret version af Softwaren, og forbeholder sig også ret til at opkræve et gebyr for en sådan erstatning, modificering eller opdatering, dog ikke uden først at have opnået tilladelse til sådanne opkrævninger. Softwaren vil som standard aktivere funktionen "opgraderingsanmodning" for Brugeren. Afhængigt af hvilken Softwareversion, der bruges af Brugeren, giver Yeelight Brugeren mulighed for at vælge, om den pågældende funktion skal aktiveres eller ej. Når en ny version af Softwaren er blevet frigivet, kan Yeelight ikke garantere, at ældre versioner af Softwaren fortsat vil være brugbare.

4. Betingelser for anvendelse

4.1. Brugeren må anvende Softwaren og tjenester i overensstemmelse med denne Aftale og lovgivningen. Brugeren må ikke udføre følgende handlinger:

4.1.1. Slette copyright-oplysninger på softwaren og andre kopier, eller modificere, slette eller omgå de tekniske foranstaltninger indstillet i Softwaren til at beskytte immaterielle rettigheder;

4.1.2. Udføre dekompilering af Softwaren, såsom demontering, dekompilering eller andre forsøg på at skaffe Softwarens kildekode;

4.1.3. Tilføje, fjerne eller ændre funktioner eller effekter til kørsel af Softwaren ved at modificere eller forfalske instruktioner eller data under kørsel af Softwaren, eller på anden måde drive Softwaren eller offentliggøre Softwaren eller metoder brugt til ovenstående formål til offentligheden, uanset om det er til kommercielle formål;

4.1.4. Bruge Softwaren til at foretage handlinger, der er ødelæggende for netværkssikkerheden, herunder, men ikke begrænset til: Brug af autoriseret data eller adgang til autoriserede servere/kontoer; uautoriseret adgang til offentlige netværk eller andres operativsystemer og sletning, modificering eller tilføjelse af gemte oplysninger; uautoriserede forsøg på at finde frem til, scanne eller teste Softwaresystemets eller netværkets svagheder eller gøre andet, der ødelægger netværkssikkerheden; forsøge at forstyrre eller ødelægge den normale drift af Softwaresystemet eller hjemmesiden, bevidst sprede skadelige programmer eller virusser, eller udføre andre handlinger, der ødelægger eller forstyrrer normale netværksinformationstjenester; forfalske navnet eller dele af navnet på TCP/IP-datapakken;

4.1.5. Brugeren logger ind på eller bruger Softwaren og tjenesterne gennem en tredjeparts kompatible software eller systemer, der er ikke er blevet udviklet, autoriseret eller godkendt af Yeelight, eller fremstiller, offentliggør eller udbreder ovenstående værktøjer;

4.1.6. Brugeren gør noget ved Softwaren eller de indeholdte oplysninger uden skriftligt samtykke fra Yeelight, herunder, men ikke begrænset til, anvendelse, leasing, udlåning, modificering, oprettelse af et link, genskabelse, kompilering, frigivelse, offentliggørelse, etablering af en kopieret hjemmeside, eller uautoriseret brug af Softwaren til at udvikle uoriginale produkter, funktioner, tjenester, plug-ins, kompatibilitet eller sammenkobling;

4.1.7. Bruge Softwaren til at offentliggøre, overføre, udbrede eller gemme indhold, der er i strid med lokal lovgivning og lokale forskrifter;

4.1.8. Bruge Softwaren til at offentliggøre, overføre, udbrede eller gemme indhold, der krænker lovmæssige rettigheder, såsom andres immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder;

4.1.9. Brug Softwaren til at offentliggøre, overføre eller udbrede reklameoplysninger eller spam som massepost;

4.1.10. Bruge Softwaren og andre tjenester udbudt af Yeelight på ulovlig vis eller med et ulovligt formål eller på nogen måde, der ikke stemmer overens med den godkendte brug i henhold til denne Aftale;

4.2. Betingelser for offentliggørelse af information

4.2.1. Du må anvende Softwaren til at offentliggøre information som skærmbilleder, data, tekst, information, brugernavne, billeder, fotos, personlige oplysninger, audio- og videofiler, links osv., der er blevet skabt af dig eller som du har ret til at offentliggøre. Du skal garantere, at du har de immaterielle rettigheder eller at du har indhentet juridisk ret til de oplysninger, der overføres af dig, og at din brug af Softwaren og tjenesterne ikke krænker nogen tredjeparts lovmæssige rettigheder eller interesser.

4.2.2. Ved brug af Softwaren er du forpligtet til at overholde lokal lovgivning og lokale forskrifter.

4.2.3. Du må ikke bruge Softwaren til at udføre følgende handlinger, herunder, men ikke begrænset til

4.2.3.1. Producere, reproducere, offentliggøre, udbrede eller gemme noget af det følgende indhold, der strider imod lokal lovgivning og lokale forskrifter;

4.2.3.2. Offentliggøre, overføre, udbrede eller gemme indhold, der krænker lovmæssige rettigheder, såsom andres omdømmerettigheder, portrætrettigheder, immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder;

4.2.3.3. Opfinde fakta eller skjule sandheden for at vildlede eller bedrage andre;

4.2.3.4. Offentliggøre, overføre eller udbrede reklameoplysninger eller spam;

4.2.3.5. Foretage andre handlinger, der er i strid med lokal lovgivning og lokale forskrifter og lignende.

4.2.4. Du må ikke uden tilladelse fra Yeelight udføre kommercielle handlinger i Softwaren, såsom reklame, salg af produkter.

4.3. Du forstår og accepterer, at:

4.3.1. Yeelight vil afgøre, om Brugeren er mistænkt for at overtræde ovenstående betingelser for anvendelse og vil, på baggrund af resultatet af en sådan afgørelse, indstille eller annullere din godkendte anvendelse eller tage andre restriktive foranstaltninger, der kan udføres i overensstemmelse med denne Aftale;

4.3.2. Yeelight vil slette eventuel information direkte, der mistænkes for at være ulovlig eller for at krænke andre lovmæssige rettigheder eller for at være i strid med denne Aftale, og som offentliggøres af Brugeren under brug af den licenserede Software;

4.3.3. Hvis du overtræder ovenstående betingelser for anvendelse og dermed forårsager skade for tredjeparter, skal du acceptere ansvaret uafhængigt i eget navn og holde Yeelight skadesløs over for eventuelt tab eller udgifter, der opstår på grund af dette;

4.3.4. Brugeren skal holde Yeelight skadesløs over for eventuelle og alle tab, erstatningskrav fra tredjepart, administrative bøder, skader og/eller udgifter, herunder rimelige advokathonorarer, udgifter i forbindelse med efterforskning og indsamling af beviser, som Yeelight har pådraget sig på grund af Brugerens overtrædelse af relevant lovgivning eller brud på denne Aftale.

5. Databeskyttelsespolitik og persondatabeskyttelse

5.1. Det er vigtigt for Yeelight at beskytte dine personlige data. For at kunne udbyde Softwarens funktioner og forbedre brugeroplevelsen, vil Yeelight indsamle bestemte typer data, som angivet i vores databeskyttelsespolitik. Vi indsamler, anvender og beskytter dine data i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik. Databeskyttelsespolitikken er tilgængelig på følgende hjemmeside: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5.2. Vi vil muligvis af og til dele data relateret til Xiaomi / Mijia / Mitu-mærker og -tjenester med Xiaomi, for at udbyde og forbedre de spændende produkter og tjenester (herunder software og hardware) fra virksomhederne Xiaomi og Mi-økosystemet, og for at tilbyde bedre funktioner og en bedre brugeroplevelse.

6. Tjenesterisiko og ansvarsfraskrivelse

6.1. Brugeren skal tilvejebringe den påkrævede enhed til internetadgang og brugen af tillægstjenester fra telefonselskab på den mobile enhed, og betale kommunikationsgebyrer, informationsgebyrer og relaterede udgifter pådraget ved internetadgang på den personlige mobile enhed eller opkrævet af tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til telekommunikationsudbydere og udbydere af mobilkommunikation). Hvis der er behov for tillægstjenester fra telefonselskab, bør du tjekke udgifterne hos din udbyder af tillægstjenesterne.

6.2. Hverken Yeelight eller dennes partner er ansvarlig for eventuelt tab, som Brugeren pådrager sig af årsager, der kan tilskrives tredjeparter, såsom kommunikationslinjefejl, tekniske problemer, netværksfejl eller fejl på den mobile enhed, systemustabilitet og andre faktorer relateret til force majeure.

6.3. Softwaren kan, som de fleste andre internetsoftwares, blive påvirket af faktorer inklusive men ikke begrænset til brugerårsager, netværksservicekvalitet, forskelle i socialt miljø etc., og kan også blive udsat for chikane relateret til forskellige sikkerhedsproblemer, såsom andres brug af Brugerens data, der resulterer i chikane i det virkelige liv; anden software downloadet og installeret af Brugeren eller andre hjemmesider besøgt af Brugeren, der indeholder ”trojanske heste” og andre vira, der truer sikkerheden i Brugerens mobile enheds information og data og dermed påvirker den normale brug af Softwaren. Brugeren skal være særligt opmærksom på informationssikkerhed og brugerdatabeskyttelse, og skal være opmærksom på at styrke adgangskodebeskyttelse, for at undgå tab og chikane.

6.4. Når Brugeren anvender Softwaren og anmoder Yeelight om at udbyde specifikke tjenester, vil Softwaren eventuelt bruge en tredjeparts system eller software til at understøtte Brugerens anvendelse eller adgang. Resultaterne af anvendelsen eller adgangen vil blive udbudt af tredjeparten. Yeelight kan ikke garantere sikkerheden, nøjagtigheden og effektiviteten af resultaterne opnået via anvendelse af det pågældende system eller den pågældende software, og Yeelight påtager sig ikke andre uvisse risici; hvis dette forårsager en tvist eller skader, påtager Yeelight sig ikke ansvaret for dette.

6.5. Yeelight vil især gerne gøre Brugeren opmærksom på, at for at beskytte virksomhedens forretningsudvikling og justeringsautonomi, har Yeelight ret til at modificere eller annullere tjenester når som helst uden varsel til Brugeren og uden erstatningsansvar over for Brugeren eller nogen tredjepart.

6.6. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt er angivet i lovgivning og forskrifter, vil vi gøre vores bedste for at sikre, at Softwaren og involveret teknologi og information er sikker, effektiv, præcis og pålidelig; men da dette er afhængigt af eksisterende teknologi, forstår Brugeren, at Yeelight ikke kan garantere dette.

6.7. Brugeren er alene ansvarlig for eventuelle personskader eller tilfældige eller resulterende skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af profit, tab af data, arbejdsstandsning eller andre kommercielle skader opstået på grund af eller i forbindelse med: (1) Brug eller mangel på brug af den licenserede Software; (2) uautoriseret brug af Softwaren eller en tredjeparts modificering af Brugerens data; (3) omkostninger og tab, som Brugeren har pådraget sig ved brug af Softwaren; (4) misforståelse fra Brugeren af Softwaren; (5) andre tab i forbindelse med Softwaren af årsager, der ikke kan tilskrives Yeelight.

6.8. I tilfælde af personlige og økonomiske skader eller tab, der måske har været eller er forårsaget af Brugerens handlinger og andre softwarebrugere via hvilken som helst software, eller på grund af, at Brugeren er blevet vildledt eller narret, skal den skyldige part påtage sig alt ansvar forbundet med dette.

7. Erklæring vedr. immaterielle rettigheder

7.1. Yeelight er indehaveren af de immaterielle rettigheder til Softwaren. Alle immaterielle rettigheder, såsom copyright, varemærke, patent, forretningshemmelighed, etc. relateret til Softwaren, og alle informationer relateret til Softwaren (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd, video, grafik, grænsefladedesign, layout, data eller elektroniske dokumenter, etc.) er beskyttet af lokal lovgivning og lokale forskrifter og tilsvarende internationale traktater. Yeelight er ejer af ovenstående immaterielle rettigheder, med undtagelse af varemærker tilhørende Xiaomi / Mijia / Mitu.

7.2. Uden forudgående skriftligt samtykke fra Yeelight må Brugeren ikke uafhængigt bruge eller overføre nogen af de ovenstående immaterielle rettigheder til kommercielle eller ikke-kommercielle formål, eller tillade, at en tredjepart gør dette. Yeelight forbeholder sig ret til at fremsætte erstatningskrav for sådanne handlinger.

8. Ændring

8.1. Yeelight forbeholder sig ret til at ændre betingelserne i denne Aftale til enhver tid efter eget skøn, og sådanne ændrede betingelser vil rettidigt blive offentliggjort på relevante hjemmesider. Hvis du ikke accepterer en sådan ændring, skal du tage initiativet til at annullere tjenesterne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne, vil det blive anset som værende accept af den ændrede Aftale.

8.2. Yeelight eller Partneren forbeholder sig ret til enhver tid efter eget skøn at modificere eller ændre de betalte tjenester, der ydes, opkrævningskriterier, opkrævningsmetode, servicegebyrer eller servicebetingelser. Ved udbud af tjenesterne kan Yeelight begynde at opkræve bestemte gebyrer fra nogle brugere nu eller i fremtiden. Hvis Brugeren nægter at betale sådanne gebyrer, vil Brugeren ikke kunne fortsætte med at bruge relevante tjenester efter start på opkrævningen. Yeelight og Partneren vil gøre deres bedste for at informere Brugeren om eventuelle modificeringer eller ændringer pr. e-mail eller på anden måde.

9. Relevant lovgivning og afgørelse af tvister

9.1. Denne Aftales gyldighed og fortolkning skal reguleres af kinesisk lovgivning. Hvis der ikke forefindes relevante lovbestemmelser, kan der henvises til international forretningspraksis og/eller forretningspraksis.

9.2. Denne aftale er underskrevet i Laoshan District, Qingdao.

9.3. Både Brugeren og Yeelight accepterer, at en eventuel tvist, der måtte opstå i forbindelse med tjenesterne, først skal forsøges afgøres ved forhandling mellem Parterne. Hvis der ikke kan opnås en aftale ved hjælp af sådanne forhandlinger, kan hvilken som helst af Parterne indgive tvisten til den relevante domstol på det sted, hvor Aftalen underskrives.

10. Diverse

10.1. Der kan for hvilken som helst specifik tjeneste i Softwaren foreligge en separat aftale og relaterede forretningsregler, etc. (herefter samlet kaldet den ”separate aftale”), så du bedes læse og acceptere den relevante separate aftale før brug af den specifikke tjeneste.

10.2. Denne Aftale træder i kraft den 20. september 2018.

10.3. Overskrifterne for betingelserne i denne Aftale er kun beregnet til nem henvisning og skal ignoreres ved fortolkning af denne Aftale.

10.4. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er eller bliver ugyldig eller uden retskraft, uanset årsag, skal de resterende bestemmelser i Aftalen forblive fuldt ud retsgyldige og bindende for begge Parter.

YEELIGHT