Softwarelicentie en service-overeenkomst

[Belangrijke kennisgeving]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (hierna aangeduid als 'Yeelight') herinnert de gebruiker er hierbij aan de Softwarelicentie en de Serviceovereenkomst (deze 'Overeenkomst') aandachtig te lezen en volledig te begrijpen.De gebruiker dient de voorwaarden van deze Overeenkomst aandachtig te lezen en volledig te begrijpen, in het bijzonder de voorwaarden met betrekking tot de vrijstelling of beperking van de aansprakelijkheid van Yeelight, geschillenbeslechting en toepasselijke wetgeving. Uw aandacht wordt gevestigd op de voorwaarden met betrekking tot de vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid, die vet gedrukt zijn. Lees deze overeenkomst aandachtig en besluit deze al dan niet te aanvaarden (een minderjarige moet bij het lezen van deze Overeenkomst worden begeleid door zijn/haar wettelijk voogd). Door de software te downloaden, te installeren of te gebruiken, als ook uw account te verkrijgen of erop in te loggen, stemt u ermee in deze Overeenkomst te aanvaarden en volledig aan de voorwaarden ervan te zijn gebonden.

Yeelight behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigen. De bijgewerkte voorwaarden van deze Overeenkomst worden op de officiële website of in de software gepubliceerd en zijn vanaf de publicatiedatum van kracht. De gebruiker kan de software opnieuw downloaden en installeren of de meest recente versie van de voorwaarden van deze Overeenkomst op de website bekijken. Nadat Yeelight de voorwaarden van de Overeenkomst heeft bijgewerkt en indien u de bijgewerkte voorwaarden niet aanvaardt, staak dan onmiddellijk het gebruik van de software en de door Yeelight geleverde diensten; het voortgezet gebruik door de gebruiker van de software en de door Yeelight geleverde diensten wordt beschouwd als aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden van deze Overeenkomst.

  1. Algemene bepalingen

1,1. Deze Overeenkomst is gesloten door en tussen u (hierna aangeduid als de 'Gebruiker') en Yeelight en haar exploitatiepartner (hierna aangeduid als 'Partner') aangaande het downloaden, de installatie en het gebruik door de gebruiker van de "Yeelight"-software (hierna aangeduid als de 'Software') van Yeelight en het gebruik van aanverwante diensten van Yeelight.

1,2. De Software en diensten worden door Yeelight geleverd voor installatie op (waaronder, maar niet uitsluitend) mobiele slimme eindapparaten om Yeelight-diensten te leveren aan de Gebruiker die dit slimme eindapparaat gebruikt.

1,3. Het eigendom en exploitatierecht van de Software en diensten berusten bij Yeelight.

  1. Reikwijdte van de Softwarelicentie

2,1. Yeelight verleent de Gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Software zonder het recht tot sublicentiëren.

2,2. De Gebruiker kan de Software installeren, gebruiken, weergeven en uitvoeren op een enkel mobiel eindapparaat voor niet-commerciële doeleinden. De Gebruiker kan de Software echter niet installeren, gebruiken of uitvoeren voor commerciële exploitatie doeleinden. De Gebruiker dient geen enkele gegevens van de Software, of enige gegevens opgeslagen in het geheugen van enig eind apparaat tijdens het uitvoeren van de software en de interactieve gegevens gegenereerd tussen de cliënt en de server tijdens het uitvoeren van de Software, te kopiëren, te wijzigen of aan te passen, noch de Software uit te voeren met plug-ins, of enig afgeleid werk in enige vorm te creëren, waaronder, maar niet uitsluitend plug-ins, toegang tot de Software en verwante systemen via onbevoegde hulpmiddelen/diensten van derden. Indien u de Software commercieel moet verkopen, kopiëren of distribueren, bijv. pre-installatie of bundeling van software, moet u de schriftelijke machtiging en licentie van Yeelight verkrijgen.

2,3. Zonder de toestemming van Yeelight installeert de Gebruiker de Software niet op andere eindproducten dan die welke uitdrukkelijk door Yeelight zijn toegestaan, waaronder, maar niet uitsluitend settopboxen, gameconsoles, televisies, dvd-spelers enzovoort.

2,4. De Gebruiker kan een kopie van de Software maken met als doel het gebruiken van de Software en diensten, maar deze dient enkel te worden gebruikt als back-up. De back-upkopie dient alle auteursrechtinformatie te bevatten die in de originele software is opgenomen.

2,5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in deze Overeenkomst, verleent Yeelight geen andere rechten aan de Gebruiker. Indien de Gebruiker voornemens is enig ander recht te gebruiken, moet hiervoor voorafgaand de schriftelijke toestemming van Yeelight worden verkregen.

  1. Aanschaf, installatie en upgraden van software

3,1. De Gebruiker downloadt en installeert de Software van de website of op de door Yeelight aangewezen wijze. Let erop dat de Software niet van ongespecificeerde websites wordt gedownload, zodat mobiele apparaten niet worden besmet door kwaadaardige programma's die gebruikersgegevens kunnen vernietigen en privégegevens van de gebruiker kunnen verkrijgen. Indien u de Software of het installatieprogramma met dezelfde naam als de Software aanschaft bij een derde die niet door Yeelight is gemachtigd, kan Yeelight het normale gebruik van de Software niet garanderen en Yeelight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat u hierbij lijdt.

3,2. De Gebruiker moet de Softwareversie selecteren die overeenkomt met het geïnstalleerde eindapparaat. Zo niet, neemt enkel de Gebruiker enige softwareproblemen, apparaat problemen of schade voortkomend uit de verkeerde combinatie van de Software versie en het apparaat model op zich.

3,3. Voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het optimaliseren van de dienstverlening behoudt Yeelight zich het recht voor een vervangende, gewijzigde en geüpgrade versie van de Software te leveren en behoudt zij zich ook het recht voor kosten in rekening te brengen voor een dergelijke vervanging, wijziging of upgrade, maar Yeelight zal van tevoren uw toestemming voor dergelijke kosten verkrijgen. De Software schakelt standaard de functie "upgrade prompt" in voor de Gebruiker. Afhankelijk van de door de Gebruiker gebruikte Softwareversie biedt Yeelight de Gebruiker de keuzevrijheid om de genoemde functie al dan niet in te schakelen. Nadat er een nieuwe versie van de Software is uitgegeven, garandeert Yeelight niet dat oudere versies van de Software bruikbaar blijven.

  1. Gebruiksspecificaties

4,1. De Gebruiker kan de Software en diensten gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en de wet. De Gebruiker zal de volgende handelingen niet verrichten:

4.1.1. Het verwijderen van enige auteursrechtinformatie in de Software en andere kopieën, of de door de Software ingestelde technische maatregelen ter bescherming van intellectueel-eigendomsrechten aanpassen, verwijderen of omzeilen;

4.1.2. Het uitvoeren van reverse engineering van de Software, zoals demontage, decompilatie of andere pogingen tot het verkrijgen van de broncode van de Software;

4.1.3. Het toevoegen, verwijderen of veranderen van de functies of uitgevoerde effecten van de Software door de instructies en gegevens tijdens het uitvoeren van de Software te wijzigen of te vervalsen, of het anderszins uitvoeren of in het openbaar verspreiden van de Software of van methoden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden, al dan niet voor commerciële doeleinden;

4.1.4. Het gebruiken van de Software voor het verrichten van enige handeling die schadelijk voor de netwerkbeveiliging is, waaronder, maar niet uitsluitend: het gebruiken van onbevoegde gegevens of toegang tot onbevoegde servers/accounts; onbevoegd toegang tot openbare netwerken of het besturingssysteem van anderen en enige opgeslagen informatie verwijderen, aanpassen of toevoegen; onbevoegde pogingen tot het detecteren, scannen of testen van de Softwaresysteem- of netwerkzwakheden of andere zaken ondernemen om de netwerkbeveiliging te vernietigen; proberen het normale functioneren van het Softwaresysteem of de website te verstoren of vernietigen of het verrichten van andere handelingen om de normale netwerkinformatiediensten te verstoren of vernietigen; het vervalsen van de naam of gedeeltelijke namen van een TCP/IP-gegevenspakket;

4.1.5. De Gebruiker logt in of gebruikt de Software en diensten via compatibele software of systemen van een derde die niet door Yeelight zijn ontwikkeld, gemachtigd of goedgekeurd, of de bovengenoemde tools maakt, publiceert of verspreidt;

4.1.6. Zonder de schriftelijke toestemming van Yeelight doet de Gebruiker niets in de Software of de daarin besloten informatie, waaronder, maar niet uitsluitend het gebruiken, leasen, lenen, kopiëren, aanpassen, een koppeling maken, reproduceren, compileren, uitgeven, publiceren, een mirrorwebsite opzetten of onbevoegd gebruik van de software voor het ontwikkelen van verwante afgeleide producten, werken, diensten, plug-ins, compatibiliteit of interconnectie;

4.1.7. Het gebruiken van de Software voor het publiceren, overdragen, verspreiden of opslaan van enige inhoud die in strijd is met lokale wet- en regelgeving;

4.1.8. Het gebruiken van de Software voor het publiceren, overdragen, verspreiden of opslaan van enige inhoud die de legitieme rechten van anderen schendt, zoals intellectueel-eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen;

4.1.9. Het gebruiken van de Software voor het publiceren, overdragen of verspreiden van reclame of massaspam;

4.1.10. Het gebruik van de Software en andere diensten die door Yeelight worden geleverd op een onwettige manier, voor onwettige doeleinden of op een manier die in strijd is met het gebruik onder licentie onder deze Overeenkomst;

4,2. Informatiepublicatiespecificaties

4.2.1. U kunt de Software gebruiken voor het publiceren van informatie zoals weergaven, gegevens, tekst, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, foto's, persoonlijke informatie, audio- of videobestanden, koppelingen, enzovoort, die u hebt gemaakt of waarvan u het recht op publicatie hebt. U moet garanderen dat u de intellectueel-eigendomsrechten hebt van of de wettige machtiging hebt verkregen voor de door u geüploade informatie en dat uw gebruik van de Software en diensten geen enkele legitieme rechten of belangen van enige derde schendt.

4.2.2. Tijdens het gebruik van de Software dient u de lokale wet- en regelgeving na te leven.

4.2.3. U gebruikt de Software niet voor het verrichten van de volgende handelingen, waaronder, maar niet uitsluitend:

4.2.3.1. Het produceren, reproduceren, publiceren, verspreiden of opslaan van enige hierop volgende inhoud die in strijd is met lokale wet- en regelgeving;

4.2.3.2. Het publiceren, overdragen, verspreiden of opslaan van enige inhoud die de legitieme rechten van anderen schendt, zoals recht op reputatie, portretrecht, intellectueel-eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen;

4.2.3.3. Het verzinnen van een feit of het verhullen van de waarheid om anderen te misleiden of bedriegen;

4.2.3.4. Het publiceren, overdragen of verspreiden van reclame of massaspam;

4.2.3.5. Het deelnemen in andere handelingen in strijd met lokale wet- en regelgeving, enzovoort.

4.2.4. Zonder de toestemming van Yeelight voert u geen commerciële handelingen uit in de Software, zoals adverteren of handelswaar verkopen.

4.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

4.3.1. Yeelight vaststelt of de Gebruiker wordt verdacht van het schenden van de hierboven vermelde gebruiksspecificaties en, op basis van het resultaat van een dergelijke vaststelling, Yeelight de aan u verleende gebruikslicentie opschort of beëindigt of andere beperkende maatregelen neemt die overeenkomstig deze Overeenkomst kunnen worden genomen;

4.3.2. Yeelight onverwijld enige informatie verwijdert waarvan wordt vermoed dat deze onwettig is of de legitieme rechten van anderen of deze Overeenkomst schendt, die door de Gebruiker is gepubliceerd tijdens het gebruik van de gelicentieerde Software;

4.3.3. Indien u de hierboven vermelde gebruiksspecificaties schendt en hierdoor schade aan derden toebrengt, u de aansprakelijkheid zelfstandig en in uw eigen naam op u dient te nemen en Yeelight vrijwaart van en tegen enig hieruit voortkomend verlies of uitgave;

4.3.4. De Gebruiker Yeelight schadeloos stelt en vrijwaart van en tegen enige en alle verliezen, aanspraken van derden, administratieve sancties, schades en/of uitgaven, waaronder redelijke advocaatkosten, onderzoeks- en bewijsverzamelingskosten, die door Yeelight zijn gemaakt of geleden, voortkomend uit de schending van de toepasselijk wetgeving of de inbreuk op deze Overeenkomst door de Gebruiker.

  1. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

5,1. Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Yeelight. Voor het leveren van de Softwarefuncties en het verbeteren van de gebruikerservaring verzamelt Yeelight bepaalde categorieën van gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid. Wij verzamelen, gebruiken en beschermen uw gegevens overeenkomstig ons Privacybeleid. Het Privacybeleid is beschikbaar op de volgende website: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5,2. Wij kunnen van tijd tot tijd de gegevens die verband houden met de merken en diensten van Xiaomi / Mijia / Mitu delen met Xiaomi voor het leveren en verbeteren van de interessante producten en diensten (waaronder software en hardware) van Xiaomi en Mi Ecosystem-ondernemingen en voor het bieden van betere functies en een betere gebruikerservaring.

  1. Servicerisico en disclaimer

6,1. De Gebruiker dient te zorgen voor het apparaat benodigd voor internettoegang en het gebruik van telecomdiensten met toegevoegde waarde door het mobiele eindapparaat en draagt de communicatiekosten, informatiekosten en verwante kosten gemaakt door internettoegang van het persoonlijke mobiele eindapparaat of in rekening gebracht door derden (waaronder, maar niet uitsluitend telecommunicatieproviders en providers van mobiele communicatie). Indien enige telecomdiensten met toegevoegde waarde nodig zijn, wordt u aangeraden navraag te doen naar de kosten bij uw provider van telecomdiensten met toegevoegde waarde.

6,2. Yeelight, noch haar Partner is aansprakelijk voor enig verlies geleden door de Gebruiker om redenen die te wijten zijn aan derden, zoals storing van de communicatielijn, een technisch probleem, storing van het netwerk of van het mobiel eindapparaat, systeeminstabiliteit en verscheidene andere overmachtsfactoren.

6,3. De Software, zoals de meeste andere internetsoftware, kan worden beïnvloed door factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, gebruikersredenen, netwerkservicekwaliteit, verschillen in de sociale omgeving, enz., en kan ook onderhevig zijn aan intimidatie met betrekking tot verscheidene beveiligingsproblemen, zoals het gebruik van data van de Gebruiker door anderen, resulterend in intimidatie in het echte leven; andere door de Gebruiker gedownloade of geïnstalleerde software of door de Gebruiker bezochte websites die een „Trojaans paard” of andere virussen bevatten, die een bedreiging vormen voor de beveiliging van de informatie en gegevens van het eindapparaat van de Gebruiker en vervolgens het normale gebruik van de Software beïnvloeden. De Gebruiker verhoogt het bewustzijn over informatiebeveiliging en gebruikersgegevensbescherming en schenkt aandacht aan het verbeteren van wachtwoordbescherming om verlies of intimidatie te voorkomen.

6,4. Wanneer de Gebruiker de Software gebruikt of Yeelight verzoekt om specifieke diensten te leveren, kan de Software een beroep doen op het systeem of de software van een derde ter ondersteuning van het gebruik of de toegang van de Gebruiker. De resultaten van het gebruik of de toegang worden door de derde geleverd. Yeelight garandeert niet de veiligheid, nauwkeurigheid of doelmatigheid van de bereikte resultaten via de ondersteuning van het genoemde systeem of de genoemde software; evenmin is Yeelight aansprakelijk voor enig ander onzeker risico. Indien hierdoor enig geschil of enige schade wordt veroorzaakt, aanvaardt Yeelight geen enkele aansprakelijkheid.

6.5 Yeelight wijst de Gebruiker er specifiek op dat, om de bedrijfsontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de onderneming te beschermen, Yeelight gerechtigd is de diensten op ieder moment zonder kennisgeving aan de Gebruiker aan te passen of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of enige derde.

6,6. Behoudens nadrukkelijke bepalingen in wet- en regelgeving doen wij al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Software en de betrokken technologie en informatie veilig, doelmatig, nauwkeurig en betrouwbaar zijn; de Gebruiker begrijpt dat Yeelight dit echter niet kan garanderen vanwege de bestaande technologie.

6,7. Enkel de Gebruiker is aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel of enige incidentele schade of gevolgschade, waaronder, maar niet uitsluitend, winstderving, gegevensverlies, bedrijfsonderbreking of andere commerciële schades voortkomend uit of met betrekking tot: (1) Het gebruik van de gelicentieerde Software of het onvermogen deze te gebruiken; (2) onbevoegd gebruik van de Software of aanpassing van de gegevens van de Gebruiker door een derde; (3) kosten en verliezen gemaakt door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Software; (4) het verkeerd begrijpen van de Software door de Gebruiker; (5) andere verliezen in verband met de Software om redenen die niet aan Yeelight te wijten zijn.

6,8. In het geval van enige persoonlijke of economische schade die of verlies dat is of kan zijn veroorzaakt door het vertoonde gedrag van de Gebruiker en andere softwaregebruikers via enige software, of doordat de Gebruiker is misleid of bedrogen, is de schuldige partij aansprakelijk voor alle hieruit voortkomende verplichtingen.

  1. Verklaring omtrent intellectueel-eigendomsrechten

7,1. Yeelight is de houder van het intellectuele eigendomsrecht van de Software. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheim, enz., met betrekking tot de Software, en alle informatie met betrekking tot de Software (waaronder, maar niet uitsluitend, tekst, afbeeldingen, audio, video, graphics, interface design, opmaak, gegevens of elektronische documenten, enz.) worden door lokale wet- en regelgeving en desbetreffende internationale verdragen beschermd. Yeelight heeft de bovenstaande intellectuele eigendomsrechten, behalve voor het handelsmerk Xiaomi / Mijia / Mitu.

7.2 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yeelight dient de Gebruiker niet zelfstandig enige van de bovenstaande intellectuele eigendomsrechten te gebruiken of over te dragen voor enig commercieel of niet-commercieel doeleinde, of enige derde toestaan dit te doen. Yeelight behoudt zich het recht voor te zoeken naar wettelijke aansprakelijkheid voor dergelijke handelingen.

  1. Wijziging

8,1. Yeelight behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd en naar eigen inzicht te wijzigen, en enige dergelijke gewijzigde voorwaarden worden tijdig gepubliceerd op relevante webpagina's. Indien u niet akkoord gaat met enige wijziging, neemt u het initiatief om de diensten te annuleren. Indien u het gebruik van de diensten voortzet, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst.

8,2. Yeelight of de Partner behoudt zich het recht voor de geleverde betaalde diensten, de factureringsvereisten, factureringswijze, de servicekosten of servicevoorwaarden van tijd tot tijd en naar eigen inzicht aan te passen of te veranderen. Yeelight kan voor het leveren van de diensten beginnen bepaalde kosten in rekening te brengen voor sommige gebruikers, nu of in de toekomst. Indien de Gebruiker dergelijke kosten weigert te betalen, kan de Gebruiker geen gebruik blijven maken van de betreffende diensten nadat er is begonnen met het in rekening brengen van kosten. Yeelight en de Partner doen al het mogelijke om de Gebruiker per e-mail of anderszins in kennis te stellen van eventuele wijzigingen of veranderingen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9,1. Het recht van het vasteland van de Volksrepubliek China is van toepassing op de geldigheid en uitlegging van deze Overeenkomst. Bij gebrek aan relevante wettelijke bepalingen kan er verwezen worden naar internationale bedrijfspraktijken en/of bedrijfspraktijken.

9,2. Deze Overeenkomst is ondertekend in het district Laoshan, Qingdao.

9,3. Zowel de Gebruiker als Yeelight gaan ermee akkoord dat enig geschil voortkomend uit de diensten eerst in overleg tussen de Partijen wordt beslecht. Indien er geen beslechting kan worden bereikt via dergelijk overleg, kan één van beide Partijen het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechterlijke instantie van de plaats waar deze Overeenkomst is ondertekend.

  1. Overige bepalingen

10,1. Voor enige specifieke dienst van de Software kunnen er een afzonderlijke overeenkomst en verwante handelsregels, enz., bestaan (hierna gezamenlijk aangeduid als „afzonderlijke overeenkomst”). Lees daarom een betreffende afzonderlijke overeenkomst en ga ermee akkoord vóór het gebruik van een dergelijke specifieke dienst.

10,2. Deze Overeenkomst treedt in werking op 20 september 2018.

10,3. De titels bij alle voorwaarden van deze Overeenkomst zijn enkel toegevoegd om gemakkelijker te verwijzen en worden genegeerd bij de uitlegging van deze overeenkomst.

10,4. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht en blijven beide partijen hieraan gebonden.

YEELIGHT