Programvarelisens- og tjenesteavtale

[Viktig meddelelse]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (heretter kalt "Yeelight") herved påminner brukeren om å lese og forstå fullstendig Programvarelisens og Tjenesteavtale (denne "Avtalen"). Brukeren skal nøye lese og forstå vilkårene i denne avtale, særlig de som vedrører til fritak eller begrensning av Yeelights ansvar, tvisteløsning og gjeldende lover. Vi gjør særlig oppmerksom på vilkårene som gjelder fritak fra eller begrensning av ansvar, som er uthevet med fet skrift. Les nøye gjennom denne Avtalen før du bestemmer deg for å godta den eller ikke (en mindreårig person bør få hjelp fra en foresatt til å lese Avtalen). Ved å laste ned, installere og bruke programvaren, og ved å opprette og logge på kontoen din, godtar du denne Avtalen og samtykker til å være fullt ut bundet av vilkårene i den.

Yeelight forbeholder seg retten til å endre denne Avtalen. Oppdateringer av vilkår i denne Avtalen vil bli publisert på det offisielle nettstedet eller i programvaren og få virkning fra og med datoen for publisering. Brukeren kan laste ned og installere programvaren på nytt eller se den nyeste versjonen av vilkårene i denne Avtalen på nettstedet. Etter at Yeelight har endret vilkårene i denne Avtalen, må du, dersom du ikke godtar de endrede vilkårene, slutte å bruke programvaren og tjenestene som leveres av Yeelight umiddelbart. Å fortsette å bruke programvaren og tjenestene som leveres av Yeelight, skal anses å ha godtatt de endrede vilkårene i denne Avtalen.

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne Avtalen inngås mellom deg (heretter kalt "Brukeren") og Yeelight og dets samarbeidspartner (heretter kalt "Partneren") vedrørende Brukerens nedlasting, installasjon og bruk av "Yeelight"-programvaren (heretter kalt "Programvaren") fra Yeelight og bruk av relevante tjenester som leveres av Yeelight.

1.2. Yeelight tilbyr Programvaren og tjenestene for installasjon på (blant annet, men ikke begrenset til) mobile smartterminalenheter med henblikk på levering av Yeelight-tjenester til Brukeren som bruker den nevnte smartterminalen.

1.3. Eierskapet og bruksretten til Programvaren og tjenestene skal tilhøre Yeelight.

2. Programvarelisensieringens omfang

2.1. Yeelight gir Brukeren en personlig, ikke-overdragbar, ikke-eksklusiv og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Programvaren.

2.2. Brukeren kan installere, bruke, vise og kjøre programvaren på en enkelt mobil terminalenhet for ikke-kommersielle formål. Brukeren skal imidlertid ikke installere, bruke eller kjøre Programvaren for noen kommersielle formål. Brukeren skal ikke kopiere, endre eller modifisere noen av Programvarens data eller noen data som overføres til minnet i noen terminalenhet i forbindelse med kjøring av Programvaren, eller de interaktive dataene som genereres mellom kunden og serveren mens Programvaren kjører, eller kjøre Programvaren med programtillegg eller skape noe avledet verk av noe slag, herunder, men ikke begrenset til programtillegg og tilgang til Programvaren og relaterte systemer gjennom uautoriserte tredjepartsverktøy/-tjenester. Hvis du har behov for å selge, kopiere eller distribuere Programvaren kommersielt, f.eks. i forbindelse med forhåndsinstallasjon og bunting av programvare, må du innhente skriftlig tillatelse og lisens fra Yeelight.

2.3. Brukeren skal ikke, uten tillatelse fra Yeelight, installere Programvaren på andre terminalenheter som ikke er uttrykkelig tillatt av Yeelight, herunder, men ikke begrenset til TV-bokser, spillkonsoller, TV-er, DVD-spillere osv.

2.4. Brukeren kan ta en kopi av Programvaren med henblikk på bruk av Programvaren og tjenestene, men denne skal bare brukes som en sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien må inneholde all opphavsrettsinformasjon som den originale programvaren inneholder.

2.5. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i denne Avtalen, gir Yeelight ingen andre rettigheter til Brukeren. Dersom Brukeren ønsker å bruke noen annen rettighet, må han innhente forutgående skriftlig samtykke til dette fra Yeelight.

3. Kjøp, installasjon og oppgradering av Programvaren

3.1. Brukeren skal laste ned og installere Programvaren fra nettstedet eller som anvist av Yeelight. Vær påpasselig med å ikke laste ned Programvaren fra uspesifiserte nettsteder for å unngå at mobile enheter infiseres med skadelige programmer som kan ødelegge data og hente ut brukeres personopplysninger. Hvis du kjøper Programvaren eller installasjonsprogrammet med samme navn som Programvaren fra en tredjepart som ikke er autorisert av Yeelight, kan Yeelight ikke garantere at den vil kunne brukes på normal måte, og Yeelight påtar seg ikke noe erstatningsansvar for noe tap du måtte bli påført som følge av dette.

3.2. Brukeren må velge den versjonen av Programvaren som er ment for terminalenheten Programvaren skal installeres på. Ellers skal brukeren alene være ansvarlig for programvare- eller enhetsproblemer eller skader som måtte oppstå som følge av at versjonen av Programvaren og enhetsmodellen ikke er kompatible med hverandre.

3.3. For å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere tjenesteinnholdet forbeholder Yeelight seg retten til å levere en ny, modifisert og oppgradert versjon av Programvaren, og forbeholder seg også retten til å fakturere for en slik ny, modifisert eller oppgradert versjon, men skal innhente samtykke fra deg før slik fakturering foretas. Programvaren skal ha funksjonen for «oppdateringsvarsling» aktivert som standard for Brukeren. Avhengig av Programvareversjonen Brukeren bruker, kan Yeelight gi Brukeren mulighet til selv å velge om den nevnte funksjonen skal være aktivert eller deaktivert. Etter at den nye versjonen av Programvaren er utgitt, garanterer ikke Yeelight at eldre versjoner av Programvaren fortsatt vil kunne brukes.

4. Bruksspesifikasjoner

4.1. Brukeren kan bruke Programvaren og tjenestene i samsvar med denne Avtalen og med lovgivningen. Brukeren skal ikke utføre noen av de følgende handlingene:

4.1.1. Slette noen opphavsrettsinformasjon i eller på Programvaren eller andre kopier eller modifisere, slette eller omgå tekniske tiltak som benyttes i Programvaren med henblikk på vern av immaterielle rettigheter;

4.1.2. Foreta omvendt utvikling av Programvaren, herunder demontering, dekompilering eller andre forsøk på å hente ut Programvarens kildekode;

4.1.3. Legge til, fjerne eller endre funksjonene i eller effektene av å kjøre Programvaren ved å modifisere eller forfalske instruksjonene og dataene mens Programvaren kjører, eller på annen måte tilby eller videreformidle til allmennheten programvaren eller metodene som brukes til formålene beskrevet ovenfor, uavhengig av om dette gjøres for kommersielle formål eller ikke;

4.1.4. Bruke Programvaren til å begå handlinger som svekker nettverkssikkerheten, herunder, men ikke begrenset til: bruk av uautoriserte data eller tilgang til uautoriserte servere/kontoer; uautorisert tilgang til offentlige nettverk eller andres operativsystem med henblikk på sletting, modifisering eller tilføying av lagret informasjon; uautoriserte forsøk på å oppdage, skanne etter eller teste svakheter ved Programvaresystemet eller nettverket eller gjøre andre ting som ødelegger nettverkssikkerheten; forsøk på å forstyrre eller ødelegge Programvaresystemets eller nettstedets normale virkemåte, forsettlig spredning av ondsinnede programmer eller virus eller utføring av andre handlinger som ødelegger eller forstyrrer normale nettverksinformasjonstjenester; forfalskning av navnet eller deler av navnet på en TCP/IP-datapakke;

4.1.5. Logge inn eller bruke Programvaren og tjenestene gjennom kompatible programmer eller systemer fra tredjeparter som ikke er utviklet, tillatt eller godkjent av Yeelight, eller produsere, utgi eller videreformidle de ovennevnte verktøyene;

4.1.6. Foreta seg noe med Programvaren eller informasjonen den inneholder, som han ikke har fått skriftlig samtykke til fra Yeelight, herunder, men ikke begrenset til bruk, utleie, utlån, kopiering, modifisering, oppretting av en tilknytning, reproduksjon, kompilering, utgivelse, publisering, etablering av et speilet nettsted eller uautorisert bruk av Programvaren med sikte på å utvikle relaterte avledede produkter, verker, tjenester, programtillegg, kompatibiliteter eller sammenkoblinger;

4.1.7. Bruke Programvaren til å publisere, formidle, spre eller lagre noe innhold som er i strid med lover og forskrifter;

4.1.8. Bruke Programvaren til å publisere, formidle, spre eller lagre noe innhold som krenker andres legitime rettigheter, slik som immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter;

4.1.9. Bruke Programvaren til å publisere, formidle eller spre masseutsendt reklame eller nettsøppel;

4.1.10. Bruke Programvaren og andre tjenester som leveres av Yeelight, på noen ulovlig måte, for noe ulovlig formål eller på noen måte som er uforenlig med den lisensierte bruken som er tillatt i henhold til denne Avtalen;

4.2. Informasjon, publisering og spesifikasjoner

4.2.1. Du kan bruke Programvaren til å publisere informasjon som visninger, data, tekst, opplysninger, brukernavn, bilder, fotografier, personopplysninger, lyd- eller videofiler, linker osv. som er skapt av deg, eller som du har rett til å publisere. Du må sikre at du har de immaterielle rettighetene til, eller har innhentet juridisk tillatelse i tilknytning til, informasjonen du laster opp, og at bruken din av Programvaren og tjenestene ikke krenker noen tredjeparts legitime rettigheter eller interesser.

4.2.2. Når du bruker Programvaren, må du overholde lokale lover og forskrifter.

4.2.3. Du må ikke bruke Programvaren til å utføre følgende handlinger (listen over forbudte handlinger er ikke uttømmende):

4.2.3.1. Produsere, reprodusere, publisere, spre eller lagre noe av det følgende innholdet som er i strid med lokale lover og forskrifter;

4.2.3.2. Publisere, formidle, spre eller lagre noe innhold som krenker andres legitime rettigheter, slik som omdømmerelaterte rettigheter, personers rett til eget bilde, immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter;

4.2.3.3. Fabrikkere informasjon eller skjule sannheten for å villede eller bedra andre;

4.2.3.4. Publisere, formidle eller spre reklame eller nettsøppel;

4.2.3.5. Delta i andre handlinger som er i strid med lokale lover og forskrifter osv.

4.2.4. Uten tillatelse fra Yeelight, må du ikke bruke Programvaren for noen kommersielle formål, som reklame eller salg av varer.

4.3. Du forstår og godtar det følgende:

4.3.1. Yeelight vil etter eget skjønn vurdere om Brukeren kan mistenkes for ikke å overholde de ovennevnte bruksspesifikasjonene, og kan, basert på resultatet av en slik vurdering, suspendere eller si opp brukslisensen som er gitt til deg, eller treffe andre begrensende tiltak i henhold til denne Avtalen;

4.3.2. Dersom det foreligger mistanke om at informasjon som er publisert av Brukeren ved bruk av den lisensierte Programvaren, er ulovlig, krenker andres legitime rettigheter eller er i strid med denne Avtalen, vil Yeelight umiddelbart slette denne informasjonen;

4.3.3. Hvis du handler i strid med de ovennevnte bruksspesifikasjonene og således påfører tredjeparter skade, må du selv og i eget navn påta deg ansvaret for dette og holde Yeelight skadesløs mot ethvert tap og enhver skade som måtte ha utspring i dette;

4.3.4. Brukeren skal holde Yeelight skadesløs mot ethvert tap, enhver skade, ethvert krav fra tredjepart, administrative sanksjoner, skadeserstatninger og/eller utgifter, herunder rimelige advokatutgifter og kostnader forbundet med granskninger og bevisinnsamling, som Yeelight måtte pådra seg som følge av Brukerens brudd på relevante lover eller brudd på denne Avtalen.

5. Personvernerklæring og vern av personopplysninger

5.1. Yeelight legger stor vekt på å beskytte personopplysningene dine. For å levere programvarefunksjonene og forbedre brukeropplevelsen samler Yeelight inn vise typer data, som beskrevet i personvernerklæringen vår. Vi samler inn, bruker og beskytter dataene dine i samsvar personvernerklæringen vår. Personvernerklæringen er tilgjengelig på følgende nettsted: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5.2. Fra tid til annen kan vi dele data som er relatert til merkene og tjenestene Xiaomi / Mijia / Mitu, med Xiaomi for å levere og forbedre de eksisterende produktene og tjenestene (herunder programvare og maskinvare) som tilbys av Xiaomi og andre selskaper i Mi-økosystemet, og tilby bedre funksjoner og en bedre brukeropplevelse.

6. Tjenesterisiko og ansvarsfraskrivelse

6.1. Brukeren må skaffe enheten som kreves for mobilterminalenhetens internettilgang og ytterligere telekommunikasjonstjenester, og må selv betale alle kommunikasjonskostnader, informasjonskostnader og relaterte kostnader forbundet med internettilgang for mobile terminalenheten eller kostnader som belastes av tredjeparter (herunder, men ikke begrenset til telekommunikasjons- og mobilkommunikasjonsleverandører). Dersom det er behov for ytterligere telekommunikasjonstjenester, bør du undersøke kostnadene som er forbundet med disse, ved å kontakte leverandøren av telekommunikasjonstjenestene.

6.2. Verken Yeelight eller dets Partner er erstatningsansvarlig for noe tap Brukeren måtte bli påført som følge av årsaker som kan tilskrives tredjeparter, som feil på kommunikasjonslinjer, tekniske problemer, feil i nettverk eller på mobilterminalenheter, systemustabilitet og andre force majeure-faktorer.

6.3. I likhet med annen internettbasert programvare kan Programvaren bli påvirket av faktorer som omfatter, men ikke er begrenset til, brukerspesifikke årsaker, kvaliteten på nettverkstjenesten, forskjeller med hensyn til sosialt miljø osv., og den kan også bli utsatt for diverse sikkerhetsproblemer, f.eks. ved at andre personer bruker Brukerens data og forårsaker problemer i det virkelige liv for Brukeren, eller at annen programvare som er lastet ned og installert av Brukeren, eller andre nettsteder som er besøkt av Brukeren, inneholder «trojanske hester» eller andre virus som kan true sikkerheten til informasjonen og dataene på Brukerens terminalenhet og påvirke den normale bruken av Programvaren. Brukeren må være bevisst på informasjonssikkerhet, verne om personopplysningene sine og være påpasselig med å bruke sterke passord for å unngå tap og personvernkrenkelse.

6.4. Når Brukeren bruker Programvaren eller anmoder Yeelight om å yte bestemte tjenester, kan Programvaren gå via et tredjepartssystem eller en tredjepartsprogramvare for å støtte Brukerens bruk eller tilgang. Resultatene av bruken eller tilgangen skal leveres av tredjeparten. Yeelight garanterer ikke for sikkerheten, nøyaktigheten og effektiviteten ved resultatene som oppnås med støtte fra nevnte system eller programvare, og Yeelight påtar seg heller ikke ansvar for noen sikkerhetsrisikoer; Yeelight påtar seg ikke noe erstatningsansvar dersom det oppstår en tvist eller skade med utspring i det ovennevnte.

6.5. Brukeren gjøres særlig oppmerksom på at Yeelight har rett til å endre eller suspendere tjenestene til enhver tid for å beskytte sin virksomhetsutvikling og fleksibilitet, uten å varsle Brukeren og uten at dette skal innebære noe erstatningsansvar overfor Brukeren eller noen tredjepart.

6.6. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i lover og forskrifter skal vi gjøre vårt ytterste for å sikre at Programvaren og teknologien og informasjonen som er involvert, er sikker, effektiv, nøyaktig og pålitelig; Brukeren er imidlertid innforstått med at dette avhenger av den eksisterende teknologien og ikke kan garanteres av Yeelight.

6.7. Brukeren skal alene være ansvarlig for enhver skade på personer eller tilfeldig skade eller følgeskade, herunder, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre kommersielle skader som måtte ha utspring i eller oppstå i forbindelse med: (1) bruk eller manglende bruk av den lisensierte Programvaren; (2) uautorisert bruk av Programvaren eller modifisering av Brukerens data fra en tredjeparts side; (3) kostnader og tap Brukeren måtte pådra seg mens han bruker Programvaren; (4) misforståelser vedrørende Programvaren fra Brukerens side; (5) andre tap som måtte oppstå i forbindelse med Programvaren av årsaker som ikke kan tilskrives Yeelight.

6.8. I tilfelle av personlige økonomiske skader eller tap som er eller måtte bli forårsaket av handlinger som er utført av Brukeren og andre programvarebrukere gjennom enhver programvare, eller av at Brukeren er blitt villedet eller bedratt, skal parten som har begått den utilbørlig handlingen, påta seg alt ansvar i forbindelse med dette.

7. Erklæring om immaterielle rettigheter

7.1. Yeelight innehar de immaterielle rettighetene forbundet med Programvaren. Alle immaterielle rettigheter slik som opphavsretter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter osv. som er forbundet med Programvaren, og all informasjon knyttet til Programvaren (herunder, men ikke begrenset til tekst, bilder, lyd, video, grafikk, grensesnittdesign, utforming, data eller elektroniske dokumenter osv.) er beskyttet av lokale lover og forskrifter og relevante internasjonale traktater. Yeelight besitter de ovennevnte immaterielle rettighetene, med unntak for varemerkene Xiaomi / Mijia / Mitu.

7.2. Brukeren kan ikke selv bruke eller overføre noen av de ovennevnte immaterielle rettighetene for noe kommersielt eller ikke-kommersielt formål eller tillate noen tredjepart å gjøre dette, uten skriftlig samtykke fra Yeelight. Yeelight forbeholder seg retten til å rettsforfølge slike handlinger.

8. Endringer

8.1. Yeelight forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne Avtalen fra tid til annen, etter eget skjønn, og alle slike endrede vilkår vil bli publisert på relevante nettsider uten opphold. Dersom du ikke godtar en endring, må du avslutte bruken av tjenestene. Dersom du fortsetter å bruke tjenestene, skal du anses å ha godtatt den endrede Avtalen.

8.2. Yeelight eller Partneren forbeholder seg retten til fra tid til annen og etter eget skjønn å endre de betalte tjenestene som leveres, betalingskriteriene, betalingsmåten, tjenestegebyrene eller tjenestevilkårene. Yeelight kan, som leverandør av tjenestene, begynne å kreve visse gebyrer fra visse brukere nå eller i fremtiden. Dersom Brukeren nekter å betale slike gebyrer, vil Brukeren ikke kunne fortsette å bruke de berørte tjenestene etter at gebyrene har trådt i kraft. Yeelight og Partneren skal gjøre sitt ytterste for å varsle Brukeren om alle endringer per e-post eller på annen måte.

9. Lovvalg og tvisteløsning

9.1. Denne Avtalen skal gjelde og fortolkes i henhold til lovgivningen i fastlandsdelen av Folkerepublikken Kina. I fravær av relevante lovbestemmelser kan det henvises til internasjonal forretningspraksis.

9.2. Denne Avtalen er undertegnet i Laoshan District, Qingdao.

9.3. Brukeren og Yeelight er enige om at enhver tvist som måtte oppstå med utspring i tjenestene, først skal søkes løst i samråd mellom Partene. Dersom det ikke er mulig å komme til en minnelig løsning gjennom slikt samråd, kan hver av Partene bringe tvisten inn for en domstol som har domsmyndighet på stedet der denne Avtalen er undertegnet.

10. Diverse

10.1. Enhver spesifikk tjeneste knyttet til Programvaren kan være underlagt en egen avtale og relaterte forretningsmessige regler osv. (heretter samlet omtalt som «den separate avtalen»), så du må lese og godta den relevante separate avtalen før du begynner å bruke enhver slik spesifikk tjeneste.

10.2. Denne Avtalen trer i kraft 20. september 2018.

10.3. Overskriftene i denne Avtalen er bare ment som en veiledning og skal ikke tillegges betydning ved fortolkning av denne Avtalen.

10.4. Dersom en bestemmelse i denne Avtalen er eller blir ugyldig eller ikke rettslig bindende, uansett grunn, skal de gjenværende bestemmelsene i denne Avtalen fortsette å gjelde til fulle og være bindene for Partene.

YEELIGHT