Umowa licencyjna na oprogramowanie oraz świadczenie usług

[Ważne informacje]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (zwana dalej „Yeelight”) niniejszym przypomina użytkownikowi, aby dokładnie przeczytał i w pełni zrozumiał Licencję oprogramowania i Umowę o świadczenie usług („Umowę”).Użytkownik powinien dokładnie przeczytać i w pełni zrozumieć warunki niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności lub ograniczenia odpowiedzialności spółki Yeelight, rozstrzygania sporów oraz właściwego prawa. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności lub jej ograniczenia wyróżnione pogrubioną czcionką. Prosimy o dokładne przeczytanie i zaakceptowanie lub odrzucenie niniejszej Umowy (podczas czytania niniejszej umowy osobie niepełnoletniej powinien towarzyszyć jej opiekun prawny). Pobranie, instalacja i korzystanie z oprogramowania, a także utworzenie konta i zalogowanie się na nim, oznaczają akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika i zgodę na przestrzeganie jej warunków.

Spółka Yeelight zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. Zaktualizowane warunki niniejszej Umowy zostaną opublikowane w oficjalnej witrynie internetowej lub w oprogramowaniu i zaczną obowiązywać od daty publikacji. Użytkownik może ponownie pobrać oprogramowanie w witrynie internetowej i zainstalować je lub wyświetlić w tej witrynie najnowszą wersję warunków niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone przez spółkę Yeelight zmiany warunków Umowy, winien natychmiast zaprzestać korzystania z oprogramowania i usług świadczonych przez spółkę Yeelight; dalsze korzystanie przez użytkownika z oprogramowania i usług świadczonych przez spółkę Yeelight będzie równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków Umowy.

  1. Postanowienia ogólne

1,1. Niniejsza Umowa stanowi umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem (zwanym dalej „Użytkownikiem”) a spółką Yeelight i jej partnerem operacyjnym (zwanym dalej „Partnerem”) dotyczącą pobierania, instalacji i korzystania przez Użytkownika z oprogramowania „Yeelight” (zwanego dalej „Oprogramowaniem”) spółki Yeelight oraz korzystania przez z niego z odpowiednich usług spółki Yeelight.

1,2. Spółka Yeelight dostarcza oprogramowanie i świadczy usługi na potrzeby instalacji (m.in.) na inteligentnych mobilnych urządzeniach końcowych oraz w celu świadczenia usług spółki Yeelight na rzecz Użytkownika korzystającego z takich inteligentnych urządzeń końcowych.

1,3. Spółka Yeelight zachowuje prawo własności do Oprogramowania i usług oraz prawo do ich eksploatacji.

  1. Zakres Licencji na oprogramowanie

2,1. Spółka Yeelight udziela Użytkownikowi osobistej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie Oprogramowania bez prawa udzielania sublicencji.

2,2. Użytkownik może instalować, użytkować, wyświetlać i uruchamiać Oprogramowanie dla celów niekomercyjnych na pojedynczym mobilnym urządzeniu końcowym. Użytkownik nie może jednak instalować, uruchamiać ani korzystać z Oprogramowania do celów działalności handlowej. Użytkownik nie może kopiować, zmieniać ani modyfikować danych Oprogramowania, żadnych danych wprowadzonych do pamięci jakiegokolwiek urządzenia końcowego podczas działania Oprogramowania ani danych interaktywnych wygenerowanych między klientem a serwerem podczas działania Oprogramowania, ani uruchamiać Oprogramowania z wtyczkami, ani tworzyć dzieł pochodnych w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi wtyczek, ani uzyskiwać dostępu do Oprogramowania i powiązanych systemów za pomocą niedozwolonych narzędzi/usług osób trzecich. Jeżeli Użytkownik musi sprzedać, skopiować lub rozpowszechnić Oprogramowanie w sposób komercyjny, np. w celu wstępnej instalacji oprogramowania lub połączenia go w pakiety, musi uzyskać pisemną zgodę i licencję od spółki Yeelight.

2,3. Bez zgody spółki Yeelight Użytkownik nie może instalować Oprogramowania na innych urządzeniach końcowych, które nie są objęte wyraźnym zezwoleniem spółki Yeelight, w tym między innymi na dekoderach, konsolach do gier, telewizorach, odtwarzaczach DVD itd.

2,4. W celu korzystania z Oprogramowania i usług Użytkownikowi wolno zrobić kopię Oprogramowania, jednak może być ona wykorzystywana jedynie jako kopia zapasowa. Kopia zapasowa musi zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich zawarte w oryginalnym oprogramowaniu.

2,5. Jeżeli nie zostało to wyraźnie dozwolone w Umowie, spółka Yeelight nie udziela Użytkownikowi żadnych innych praw. W przypadku gdy Użytkownik zamierza skorzystać z jakiegokolwiek innego prawa, musi uzyskać na to uprzednią pisemną zgodę spółki Yeelight.

  1. Pobieranie, instalacja i aktualizacja Oprogramowania

3,1. Użytkownik winien pobrać i zainstalować Oprogramowanie z witryny internetowej lub w sposób wskazany przez spółkę Yeelight. Należy uważać, aby nie pobierać Oprogramowania z witryn internetowych innych niż wskazane, aby zabezpieczyć urządzenia przenośne przed złośliwym oprogramowaniem, które może zniszczyć dane Użytkownika i pozyskać jego prywatne dane. W przypadku gdy Użytkownik pobierze Oprogramowanie lub program instalacyjny o nazwie takiej samej jak Oprogramowanie od dostawcy zewnętrznego, który nie został zatwierdzony przez spółkę Yeelight, spółka Yeelight nie może zagwarantować jego normalnej eksploatacji i nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika z tego powodu.

3,2. Użytkownik musi wybrać wersję oprogramowania dopasowaną do zainstalowanego urządzenia końcowego. W innym przypadku odpowiedzialność za wszelkie problemy z Oprogramowaniem, problemy z urządzeniem lub szkody wynikłe z niedopasowania wersji Oprogramowania do modelu urządzenia ponosi wyłącznie Użytkownik.

3,3. W celu poprawy komfortu użytkowania i optymalizacji treści zawartych w usłudze spółka Yeelight zastrzega sobie prawo do dostarczenia zmodyfikowanej i zaktualizowanej wersji Oprogramowania zastępującej poprzednią, a także zastrzega sobie prawo do pobrania za nią opłaty po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika na obciążenie go taką opłatą. Oprogramowanie będzie miało domyślnie aktywną funkcję „monitu o aktualizacji” przeznaczoną dla Użytkownika. W zależności od wersji Oprogramowania używanej przez Użytkownika spółka Yeelight pozostawia Użytkownikowi decyzję o ewentualnym włączeniu rzeczonej funkcji. Spółka Yeelight nie gwarantuje, że po wydaniu nowej wersji starsze wersje Oprogramowania będą nadal zdatne do użytku.

  1. Wymagania dotyczące użytkowania

4,1. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania i usług zgodnie z niniejszą Umową i przepisami prawa. Użytkownikowi nie wolno:

4.1.1. Usuwać żadnych informacji o prawach autorskich zamieszczonych w Oprogramowaniu i innych kopiach ani modyfikować, usuwać lub obchodzić środków technicznych ustawionych przez Oprogramowanie w celu ochrony praw własności intelektualnej.

4.1.2. Stosować w odniesieniu do Oprogramowania metod inżynierii wstecznej, takich jak demontaż, dekompilacja lub inny rodzaj prób pozyskania kodu źródłowego Oprogramowania.

4.1.3. Dodawać, usuwać ani zmieniać cech lub efektów uruchomienia Oprogramowania poprzez zmianę lub fałszowanie instrukcji i danych podczas pracy Oprogramowania, ani też w inny sposób używać lub rozpowszechniać Oprogramowania lub metod stosowanych na potrzeby wskazane powyżej, niezależnie od tego, czy wykonuje się to w celach komercyjnych.

4.1.4. Korzystać z Oprogramowania w celu popełniania jakichkolwiek czynów szkodliwych dla bezpieczeństwa sieci, w tym między innymi: wykorzystywać niezatwierdzonych danych lub dostępu do niezatwierdzonych serwerów/kont; uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do sieci publicznych lub systemu operacyjnego innych podmiotów, a także usuwać, zmieniać lub dodawać jakichkolwiek zapisanych informacji; podejmować nieuprawnionych prób wykrywania, skanowania lub testowania słabości sieci lub systemu Oprogramowania ani wykonywać jakichkolwiek innych czynności, które naruszają bezpieczeństwo sieci; podejmować prób zakłócenia lub zaburzenia normalnego działania systemu Oprogramowania lub witryny internetowej, umyślnie rozpowszechniać złośliwego oprogramowania lub wirusów, a także wykonywać innych czynności, które zaburzają lub zakłócają zwykłe usługi informacyjne sieci; fałszować nazwy lub nazw częściowych pakietu danych protokołu TCP/IP.

4.1.5. logować się do Oprogramowania i usług lub korzystać z nich za pośrednictwem zgodnego oprogramowania lub systemów dostawców zewnętrznych, które nie zostały opracowane, autoryzowane lub zatwierdzone przez spółkę Yeelight ani tworzyć, publikować bądź rozpowszechniać powyższych narzędzi;

4.1.6. wykonywać bez pisemnej zgody spółki Yeelight jakichkolwiek działań w odniesieniu do Oprogramowania lub zawartych w nim informacji, co obejmuje między innymi wykorzystywanie, wynajmowanie, wypożyczanie, kopiowanie, modyfikowanie, ustanawianie łącza, reprodukowanie, kompilowanie, wprowadzanie na rynek, publikowanie, ustanawianie witryny z obrazem Oprogramowania lub nieuprawnione korzystanie z Oprogramowania w celu tworzenia powiązanych zależnych produktów, utworów, usług, dodatków typu plug-in, zgodności i wzajemnych połączeń;

4.1.7. Korzystać z Oprogramowania w celu publikowania, przekazywania, rozpowszechniania lub zapisywania jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa miejscowego.

4.1.8. Korzystać z Oprogramowania w celu publikowania, przekazywania, rozpowszechniania lub zapisywania jakichkolwiek treści naruszających uzasadnione prawa takie jak prawa własności intelektualnej i tajemnice handlowe osób trzecich.

4.1.9. Korzystać z Oprogramowania w celu publikowania, przekazywania lub rozpowszechniania masowych informacji reklamowych lub spamu.

4.1.10. korzystać z Oprogramowania i innych usług świadczonych przez spółkę Yeelight w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub w jakikolwiek sposób niezgodny z wynikającym z niniejszej Umowy zakresem użytkowania objętym licencją;

4,2. Wymagania dotyczące publikowania informacji

4.2.1. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania w celu publikowania danych takich jak widoki, dane, tekst, informacje, nazwy użytkowników, obrazy, fotografie, dane osobowe, pliki audio lub wideo, łącza itp., które zostały utworzone przez Użytkownika lub które ma on prawo publikować. Użytkownik winien zagwarantować, że ma prawa własności intelektualnej lub uzyskał prawne upoważnienie dotyczące przekazanych przez siebie informacji, a także iż korzystanie przez niego z Oprogramowania i usług nie narusza uzasadnionych praw ani interesów osób trzecich.

4.2.2. Podczas korzystania z Oprogramowania Użytkownik powinien stosować się do przepisów prawa miejscowego.

4.2.3. Użytkownik nie może korzystać z Oprogramowania m.in. w celu:

4.2.3.1. Wytwarzania, odtwarzania, publikowania, rozpowszechniania lub przechowywania jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa miejscowego.

4.2.3.2. Publikowania, przekazywania, rozpowszechniania lub zapisywania jakiejkolwiek treści naruszającej uzasadnione prawa takie jak prawo do dobrego imienia, prawo do wizerunku, prawa własności intelektualnej i tajemnice handlowe osób trzecich.

4.2.3.3. Fałszowania faktów lub zatajania prawdy w celu zmylenia lub oszukania innych osób.

4.2.3.4. Publikowania, przekazywania lub rozpowszechniania informacji reklamowych lub spamu.

4.2.3.5. Wykonywania innych czynności naruszających przepisy prawa miejscowego itp.

4.2.4. Bez zgody spółki Yeelight Użytkownik nie powinien prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej w ramach Oprogramowania, takiej jak reklamowanie czy sprzedaż towarów.

4.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

4.3.1. Spółka Yeelight ustali, czy Użytkownik jest podejrzany o naruszenie przedstawionych powyżej wymagań dotyczących użytkowania i na podstawie dokonanych ustaleń zawiesi lub wypowie udzieloną Użytkownikowi licencję lub podejmie inne środki ograniczające, jakie mogą być stosowane zgodnie z niniejszą Umową;

4.3.2. Spółka Yeelight bezpośrednio usunie wszelkie informacje opublikowane przez Użytkownika w trakcie korzystania z licencjonowanego Oprogramowania, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem lub naruszają uzasadnione prawa osób trzecich;

4.3.3. Jeżeli Użytkownik naruszy powyższe wymagania dotyczące użytkowania i w wyniku tego wyrządzi szkody osobom trzecim, musi samodzielnie przyjąć odpowiedzialność na siebie i zabezpieczyć spółkę Yeelight przed wszelkimi wynikającymi z tego stratami i kosztami;

4.3.4. Użytkownik zabezpieczy i zwolni spółkę Yeelight z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, roszczeń osób trzecich, kar administracyjnych, odszkodowań i/lub kosztów, obejmujących także w rozsądnym zakresie koszty obsługi prawnej, koszty dochodzenia i gromadzenia dowodów, wyrządzonych spółce Yeelight lub przez nią poniesionych w wyniku naruszenia przez Użytkownika odpowiednich przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy.

  1. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

5,1. Ochrona danych osobowych Użytkownika jest dla spółki Yeelight ważną kwestią. Aby zapewnić funkcje Oprogramowania i poprawić komfort użytkowania, spółka Yeelight będzie gromadzić określone rodzaje danych wskazane w jej Polityce prywatności. Spółka Yeelight gromadzi, chroni dane Użytkownika oraz z nich korzysta zgodnie ze swoją Polityką prywatności. Polityka prywatności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5,2. Od czasu do czasu możemy przekazywać spółce Xiaomi dane dotyczące marek i usług Xiaomi/Mijia/Mitu, aby dostarczać i ulepszać atrakcyjne produkty i usługi (w tym oprogramowanie i sprzęt komputerowy) Xiaomi i Mi Ecosystem oraz oferować udoskonalone funkcje i lepszy komfort użytkowania.

  1. Ryzyko związane z usługami i oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

6,1. Użytkownik zapewnia urządzenie niezbędne do uzyskania dostępu do Internetu i korzystania z telekomunikacyjnych usług dodanych za pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego, a także ponosi opłaty telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie z informacji oraz związane z tym koszty dostępu do Internetu za pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego lub koszty naliczane przez osoby trzecie (w tym m.in. operatorów telekomunikacyjnych i operatorów telefonii komórkowej). Jeżeli istnieje konieczność skorzystania z jakichkolwiek usług dodanych, zaleca się, aby Użytkownik sprawdził koszty u swojego operatora dostarczającego takie usługi.

6,2. Ani spółka Yeelight, ani Partner nie odpowiadają za straty poniesione przez Użytkownika z przyczyn zależnych od osób trzecich, takich jak awaria linii telekomunikacyjnej, problem techniczny, awaria sieci lub przenośnego urządzenia końcowego, niestabilność systemu i inne różne czynniki związane z siłą wyższą.

6,3. Na Oprogramowanie, podobnie jak na większość oprogramowania internetowego, mogą wpływać czynniki takie jak między innymi czynniki leżące po stronie Użytkownika, jakość usług sieciowych, różnice w środowisku społecznym itp., a ponadto Oprogramowanie może być narażone na nadużycia związane z różnorodnymi problemami z bezpieczeństwem, takimi jak korzystanie z danych Użytkownika przez inne osoby, prowadzące do nadużyć w realnym życiu, inne oprogramowanie pobierane i instalowane przez Użytkownika lub inne witryny internetowe odwiedzane przez Użytkownika zawierające tzw. konie trojańskie i inne wirusy zagrażające bezpieczeństwu informacji i danych na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wpływające na normalne korzystanie z Oprogramowania. Użytkownik powinien poszerzać świadomość dotyczącą bezpieczeństwa informacji i ochrony danych użytkownika, a także zwracać uwagę na wzmacnianie zabezpieczenia hasłem, aby uniknąć strat i nadużyć.

6,4. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Oprogramowania lub zwraca się do spółki Yeelight z wnioskiem o świadczenie określonych usług, Oprogramowanie, aby ułatwić Użytkownikowi użytkowanie i dostęp, może nawiązywać połączenie z systemem lub oprogramowaniem dostawcy zewnętrznego. Rezultaty użytkowania lub uzyskania dostępu będą zapewnianie przez osoby trzecie. Spółka Yeelight nie gwarantuje bezpieczeństwa, dokładności ani skuteczności wyników pozyskanych za pomocą rzeczonego systemu lub oprogramowania i nie ponosi żadnego innego nieokreślonego ryzyka. W przypadku wystąpienia w związku z tym jakiejkolwiek szkody bądź sporu spółka Yeelight nie przyjmie żadnej odpowiedzialności.

6.5 Spółka Yeelight w szczególności zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że w celu ochrony rozwoju biznesowego firmy i autonomicznego dostosowywania spółka Yeelight ma prawo do modyfikacji lub zawieszenia usług w jakimkolwiek momencie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika czy osoby trzeciej.

6,6. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w przepisach ustawowych i wykonawczych dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że Oprogramowanie, technologia oraz informacje będące jego częścią są bezpieczne, skuteczne, dokładne i wiarygodne; jednak ze względu na istniejącą technologię Użytkownik rozumie, że spółka Yeelight nie może tego zagwarantować.

6,7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obrażenia ciała lub szkody uboczne bądź wynikowe, w tymi między innymi utratę zysków, utratę danych, zakłócenie działalności lub inne szkody handlowe bezpośrednio bądź pośrednio wynikające z: (1) korzystania lub niekorzystania z Oprogramowania objętego licencją; (2) nieuprawnionego korzystania z Oprogramowania lub modyfikacji danych Użytkownika przez osobę trzecią; (3) kosztów i strat poniesionych przez Użytkownika podczas korzystania z Oprogramowania; (4) niezrozumienia przez Użytkownika zasad działania oprogramowania; (5) innych strat związanych z Oprogramowaniem wynikłych z przyczyn niezależnych od spółki Yeelight.

6,8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek szkód bądź strat osobistych lub gospodarczych, które zostały lub mogły zostać spowodowane działaniem Użytkownika lub innych użytkowników oprogramowania korzystających z jakiegokolwiek oprogramowania, bądź spowodowanych wprowadzeniem w błąd lub oszukaniem Użytkownika, strona winna niedopatrzenia przyjmuje wszelką wynikającą z tego odpowiedzialność.

  1. Oświadczenie w sprawie praw własności intelektualnej

7,1. Spółka Yeelight dysponuje prawami własności intelektualnej do Oprogramowania. Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe itp., dotyczące Oprogramowania oraz wszelkie informacje dotyczące Oprogramowania (w tym między innymi tekst, zdjęcia, pliki audio i wideo, grafika, projekt interfejsu, układ, dane lub dokumenty elektroniczne itp.) są chronione na mocy lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz odpowiadających im traktatów międzynarodowych. Spółka Yeelight dysponuje powyższymi prawami własności intelektualnej z wyjątkiem praw do znaków towarowych Xiaomi/Mijia/Mitu.

7.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Yeelight Użytkownik nie ma prawa do niezależnego użycia bądź przeniesienia powyższych praw własności intelektualnej w jakimkolwiek celu komercyjnym lub niekomercyjnym ani do zezwolenia na to osobie trzeciej. W przypadku podjęcia przez Użytkownika takich działań spółka Yeelight zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

  1. Zmiany

8,1. Spółka Yeelight zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Umowy według własnego wyłącznego uznania, a wszelkie takie zmienione warunki zostaną w odpowiednim czasie opublikowane na właściwych stronach internetowych. Jeśli Użytkownik nie akceptuje jakiejkolwiek zmiany, powinien podjąć działania w celu rezygnacji z usług. Dalsze korzystanie z usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika zmienionej Umowy.

8,2. Spółka Yeelight bądź Partner zastrzegają sobie prawo do wprowadzania według własnego wyłącznego uznania modyfikacji lub zmian w świadczonych płatnych usługach, zasadach pobierania opłat, trybie pobierania opłat, opłatach za usługi oraz warunkach świadczenia usług. Podczas świadczenia usług spółka Yeelight może zacząć pobierać określone opłaty od niektórych Użytkowników obecnie lub w przyszłości. Jeśli Użytkownik odmówi uiszczenia tych opłat, nie będzie mógł korzystać z danych usług po rozpoczęciu pobierania takich opłat. Spółka Yeelight oraz Partner dołożą wszelkich starań w celu powiadomienia Użytkownika, drogą elektroniczną lub w inny sposób, o wszelkich modyfikacjach bądź zmianach.

  1. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

9,1. Ważność i interpretacja niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa kontynentalnej części Chińskiej Republiki Ludowej. W przypadku braku odpowiednich zapisów prawnych można się powołać na międzynarodowe praktyki biznesowe i/lub praktyki biznesowe.

9,2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w dzielnicy Laoshan w Qingdao.

9,3. Użytkownik i spółka Yeelight uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z usług będą w pierwszej kolejności rozstrzygane przez Strony w drodze konsultacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze konsultacji każda ze Stron może skierować spór do sądu właściwego dla miejsca podpisania niniejszej Umowy.

  1. Postanowienia różne

10,1. Określone usługi Oprogramowania mogą być objęte odrębną umową i powiązanymi zasadami biznesowymi itp. (zwanymi dalej łącznie „odrębną umową”). Przed skorzystaniem z takiej określonej usługi należy zatem przeczytać właściwą odrębną umowę i zaakceptować jej warunki.

10,2. Niniejsza umowa wchodzi w życie dnia 20września 2018 r.

10,3. Nagłówki wszelkich warunków niniejszej Umowy mają wyłącznie charakter informacyjny i należy je zignorować podczas interpretacji niniejszej Umowy.

10,4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w pełni ważne, skuteczne i wiążące dla Stron Umowy.

YEELIGHT