Programlicens- och tjänsteavtal

[Viktigt meddelande]

[Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.] (nedan refererad som "Yeelight") vill härmed upplysa användaren om att noggrant läsa och fullständigt säkerställa innebörden av Programvarulicenser och Serviceavtalet ("Avtalet"). Användaren bör noggrant läsa igenom och fullt förstå villkoren samt de olika begrepp som används i detta Avtal, särskilt de delar som beskriver undantag eller begränsning av Yeelights ansvar, potentiella tvistlösningar samt lagar. Din uppmärksamhet riktas mot villkoren för undantag eller ansvarsbegränsning, som har markerats med fetstil. Läs noggrant och välj att godkänna eller inte godkänna detta Avtal (en minderårig skall åtföljas av sin vårdnadshavare vid läsning av detta Avtal). Genom att hämta, installera och använda Programvaran, samt genom att skaffa och logga in på ditt konto, samtycker du till att godkänna detta Avtal och vara fullständigt bunden av dess villkor.

Yeelight förbehåller sig rätten att ändra detta Avtal. Uppdaterade villkor i detta Avtal kommer att publiceras på den officiella webbplatsen eller i Programvaran och träda i kraft från och med dagen för publiceringen. Användaren kan på nytt hämta och installera Programvaran eller visa den senaste versionen av villkoren i detta Avtal på webbplatsen. När Yeelight gjort ändringar i villkoren gällande detta Avtal är det viktigt att du läser igenom dessa ändringar och samtycker. Om du av någon anledning inte accepterar de ändrade villkoren, vänligen omedelbart avbryt användningen av den mjukvara och tjänster som tillhandahålls av Yeelight. Användarens fortsatta användning av den mjukvara och tjänster som tillhandahålls av Yeelight anses i lagens bemärkelse vara i partitet med godkännande av de ändrade villkoren i detta Avtal.

1. Allmänna bestämmelser

1.1. Detta Avtal är det avtal som ingåtts mellan dig (nedan kallad "Användaren") och Yeelight och dess operationspartner (nedan kallad "Partner") om Användarens nedladdning, installation och användning av "Yeelight" -Programvaran (nedan kallad "Mjukvara") av Yeelight och användning av relevanta tjänster från Yeelight.

1.2. De olika Programvarorna och tjänsterna av Yeelight tillhandahålls för installation på (inklusive men inte begränsat till) mobila smarta terminalenheter, för att tillhandahålla Yeelight-tjänster för Användaren som använder nämnda smarta terminalenheter.

1.3. Ägarskap och rätten att använda Programvaran samt tjänsterna ska vara överlåtet av Yeelight.

2. Programlicensens omfattning

2.1. Yeelight ger användaren en personlig, icke överlåtbar samt icke exklusiv licens för att använda Programvaran utan rätt till underlicens.

2.2. Användaren får installera, använda, visa och köra Programvaran på en enda mobilterminalenhet för icke-kommersiella ändamål. Användaren får emellertid inte installera, använda eller köra Programvaran för kommersiellt bruk. Användaren får inte kopiera, ändra eller modifiera data från Programvaran eller data som släppts till minnet på någon terminalenhet medan Programvaran körts och den interaktiva data som genereras mellan klienten och servern under körning av Programvaran, eller köra Programvaran med pluginprogram eller skapa något härlett arbete i någon form, inklusive men inte begränsat till pluginprogram, åtkomst till Programvaran och relaterade system genom obehöriga verktyg/tjänster från tredje part. Om du önskar sälja, kopiera eller distribuera Programvaran kommersiellt, t.ex. programinstallation och -buntning måste du erhålla en skriftlig verifierad auktorisation och licens från Yeelight.

2.3. Utan Yeelights tillstånd får Användaren ej under några omständigheter installera Programvaran på andra terminalapparater som inte uttryckligen är tillåtna av Yeelight, inklusive men inte begränsat till set-top-boxar, spelkonsoler, tv-apparater, DVD-spelare och så vidare.

2.4. Användaren får göra en kopia av Programvaran för att använda Programvaran och tjänsterna, men den skall endast användas som säkerhetskopia. Säkerhetskopian måste innehålla all upphovsrättsinformation som finns i den ursprungliga mjukvaran.

2.5. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av detta Avtal ger Yeelight inte några andra rättigheter till Användaren. Om Användaren avser att använda någon annan rättighet som inte definierats i avtalet ska det skriftliga samtycket från Yeelight erhållas i förväg.

3. Köp, installation och uppgradering av Programvaran

3.1. Användaren ska ladda ner och installera Programvaran direkt från webbplatsen eller genom den metod som utsetts av Yeelight. Var försiktig så att du inte hämtar Programvaran på ospecificerade webbplatser för att förhindra att mobilenheter infekteras av skadliga program som kan förstöra användardata och samla in användarens personuppgifter. Om du förvärvar själva Programvaran eller installationsprogrammet med samma namn som Programvaran från en tredje part som inte har godkänts av Yeelight så kan Yeelight inte garantera att Programvaran kommer fungera optimalt och utan några säkerhetsbrister. Härmed tar Yeelight inget ansvar för eventuella förluster som orsakats av din användning av Programvaran.

3.2. Användaren måste välja den version av Programvaran som matchar den installerade terminalenheten. I annat fall skall eventuella programvaruproblem, enhetsproblem eller skador som uppstår på grund av felmatchning mellan programvaruversionen och enhetsmodellen helt uppbäras av användaren.

3.3. För att förbättra Användarupplevelsen och optimera tjänsteinnehållet förbehåller sig Yeelight rätten att tillhandahålla ersatt, ändrad och uppgraderad version av Programvaran samt även förbehåller sig också rätten att debitera för sådan ersättning, ändring eller uppgradering, därmed även erhåller ditt samtycke i förväg för sådana avgifter. Programvaran kommer som standard att aktivera en funktion med ”fråga om uppgradering” för Användaren. Beroende på vilken Programvaruversion som Användaren tillämpar, ger Användaren Yeelight utrymmet att avgöra om just denna version ska eller inte ska aktiveras. Efter att den nya versionen av Programvaran släppts till allmänheten garanterar inte Yeelight att äldre versioner av just denna Programvara fortsätter att fungera optimal samt vara användbar.

4. Specifikationer för användning

4.1. Användaren får använda Programvaran och tjänsterna i enlighet med detta Avtal och gällande lagar. Användaren får inte begå följande handlingar:

4.1.1. Ta bort någon upphovsrättsinformation från Programvaran och andra kopior, eller ändra, ta bort eller kringgå de tekniska åtgärder som fastställs av Programvaran för skydd av immateriella rättigheter;

4.1.2. Utföra baklängeskonstruktion av Programvaran, t.ex. nedmontering, dekompilering eller andra försök att erhålla Programvarans källkod;

4.1.3. Lägga till, ta bort eller ändra Programvarans funktioner eller körningseffekter genom att ändra eller förvränga instruktionerna och uppgifterna under körning av Programvaran eller på annat sätt använda eller sprida Programvaran eller metoderna som används till allmänheten för ovan beskrivna ändamål, oavsett om det är för kommersiella ändamål eller inte;

4.1.4. Använda Programvaran för att begå handlingar som skadar nätverkssäkerheten, inklusive men inte begränsat till: använda obehöriga data eller åtkomst till obehöriga servrar/konton; obehörig åtkomst till offentliga nätverk eller andras operativsystem och radera, modifiera eller lägga till någon lagrad information; obehöriga försök att upptäcka, skanna eller testa Programvarans system eller nätverkssvagheter eller göra andra saker som förstör nätverkssäkerhet; försöka störa eller förstöra den normala driften av Programvarans system eller webbplatsen, avsiktligt sprida skadliga program eller virus eller utföra andra handlingar som förstör eller stör vanliga nätverksinformationstjänster; förvränga namnet eller delnamnen på TCP/IP-datapaket;

4.1.5. Användaren loggar in eller använder Programvaran och tjänsterna via tredje parts kompatibel Programvara eller system som inte är utvecklade eller godkända av Yeelight, eller tillverkar, publicerar eller sprider ovanstående verktyg;

4.1.6. Utan Yeelight skriftliga medgivande får användaren inte göra några ändringar på själva Programvaran eller informationen däri, inklusive men inte begränsat till användning, leasing, utlåning, kopiering, ändring, upprättande av en länk, reproduktion, sammanställning, frisläppande, publicering, upprättande av en spegelbilds webbplats eller obehörig användning av Programvaran för att utveckla relaterade derivat produkter, verk, tjänster, pluginer, kompatibilitet eller samtrafik;

4.1.7. Använda Programvaran för att publicera, överföra, sprida eller lagra något innehåll som bryter mot lokala lagar och föreskrifter;

4.1.8. Använda Programvaran för att publicera, överföra, sprida eller lagra innehåll som bryter mot de legitima rättigheterna såsom immateriella rättigheter och andras affärshemligheter;

4.1.9. Använda Programvaran för att publicera, överföra eller sprida reklaminformation eller skräppost i massutskick;

4.1.10. Användning av Programvaran och andra tjänster som Yeelight tillhandahåller får ej göras på några olagliga sätt eller för andra i lagens bemärkelse otillåtna syften samt på något annat sätt som inte överensstämmer med den licensierade användningen enligt detta Avtal;

4.2. Specifikationer för publicering av information

4.2.1. Du kan använda Programvaran för att publicera information som visningar, data, text, information, användarnamn, bilder, foton, personlig information, ljud- eller videofiler, länkar och så vidare som skapas av dig eller som du har rätt att publicera. Du måste garantera att du har de immateriella rättigheterna eller att du har erhållit det juridiska tillståndet för informationen som laddats upp av dig och att din användning av Programvaran och tjänsterna inte överträder någon tredje parts legitima rättigheter eller intressen.

4.2.2. När du använder Programvaran måste du följa lokala lagar och föreskrifter.

4.2.3. Du får inte använda Programvaran för att begå följande handlingar, inklusive men inte begränsat till

4.2.3.1. Producera, reproducera, publicera, sprida eller lagra något av följande innehåll som bryter mot lokala lagar och föreskrifter;

4.2.3.2. Publicera, överföra, sprida eller lagra innehåll som överträder de legitima rättigheterna såsom rätt till anseende, porträtträttighet, immateriella rättigheter och andras affärshemligheter;

4.2.3.3. Hitta på fakta eller dölja sanningen för att vilseleda eller lura andra;

4.2.3.4. Publicera, överföra eller sprida reklaminformation eller skräppost;

4.2.3.5. Delta i andra handlingar som bryter mot lokala lagar och föreskrifter och så vidare.

4.2.4. Utan Yeelights tillstånd får du inte utföra några kommersiella ändringar i Programvaran, som reklam, sälja varor etc.

4.3. Du förstår och samtycker till att:

4.3.1. Yeelight kommer att avgöra om Användaren misstänks för att bryta mot ovannämnda användnings specifikationer och, på grundval av resultatet av en sådan bestämmelser, upphäva eller säga upp användarlicensen eller ta andra restriktiva åtgärder som kan vidtas i enlighet med detta Avtal;

4.3.2. Yeelight kommer radera direkt information som misstänks vara olaglig eller kränker andras legitima rättigheter samt bryter mot detta Avtal, vilket publiceras av Användaren under användning av den licensierade Programvaran;

4.3.3. Om du bryter mot ovanstående användnings specifikationer och därmed orsakar skador på tredje man, måste du ta ansvar i eget namn helt självständigt och hålla Yeelight utanför eventuella förluster eller kostnader som härrör från det;

4.3.4. Användaren ska ersätta och befria Yeelight från något ansvar gentemot alla förluster, fordringar från tredje part, administrativa påföljder, skador och / eller utgifter, inklusive rimliga advokatavgifter, utredningar och bevisupptagnings kostnader som uppkommit eller i ett led av Yeelight som härrör från Användarens överträdelse av relevanta lagar eller brott mot denna Avtal.

5. Sekretesspolicy och skydd av personuppgifter

5.1. Det är viktigt för Yeelight att skydda dina personuppgifter. För att tillhandahålla mjukvaru funktionerna och förbättra Användarupplevelsen samlar Yeelight vissa typer av data enligt vår Integritetspolicy. Vi samlar in, använder och skyddar dina data i enlighet med vår Integritetspolicy. Sekretesspolicy finns tillgänglig på följande webbplats: https://cloud-bj.yeelight.com/privacy/en_US

5.2. Vi kan ibland dela data med Xiaomi, specifikt data relaterad till Xiaomi/Mijia/Mitu-varumärken och -tjänster för att tillhandahålla och förbättra de spännande produkterna och tjänsterna (inklusive program- och hårdvara) från Xiaomi och Ekosystem Mi-företag som ett led i att erbjuda bättre funktioner och användarupplevelse.

6. Tjänsterisk och ansvarsfriskrivning

6.1. Användaren måste köpa den enhet som krävs för internetanslutning och användning av mervärdestjänster inom telekom av mobilterminalenheten och stå för kommunikationsavgifterna, informationsavgifterna och relaterade kostnader som uppstår till följd av internetanslutning av personliga mobilterminalenheter eller debiteras av tredje parter (inklusive men inte begränsat till tele- och mobilkommunikationsleverantörer). Om det behövs några mervärdestjänster inom telekom rekommenderas du att bekräfta kostnaderna med din leverantör av mervärdestjänster inom telekom.

6.2. Varken Yeelight eller dess Partners är ansvariga för eventuella förluster som drabbat Användaren på grund av orsaker som kan hänföras till tredje part som fel på kommunikationslinjen, tekniskt problem, nätverks- eller mobilterminal fel, system instabilitet och andra olika okontrollerbara faktorer.

6.3. Programvaran kan, precis som de flesta andra internetprogramvaror, påverkas av faktorer som inkluderar men inte är begränsade till användarskäl, nätverkstjänstkvalitet, skillnader i social miljö etc. och kan också bli utsatt för trakasseri relaterat till olika säkerhetsproblem, t.ex. användning av Användarens data av andra, vilket resulterar i trakasserier i verkliga livet; annan Programvara som hämtas och installeras av Användaren eller andra webbplatser besökta av Användaren som innehåller "Trojansk häst" och andra virus som hotar säkerheten hos information och data på Användarens terminalenhet och sedan påverkar normal användning av Programvaran. Användaren skall öka medvetenheten om informationssäkerhet och skydd av användardata och vara uppmärksam på att stärka lösenordsskyddet för att undvika förlust och trakasserier.

6.4. När Användaren använder Programvaran eller begär att Yeelight tillhandahåller specifika tjänster, kan Programvaran ringa ett tredje parts system eller Programvara för att stödja Användarens användning eller åtkomst. Resultaten av användningen eller åtkomsten kommer att tillhandahållas av den tredje parten. Yeelight garanterar inte säkerheten, noggrannheten och effektiviteten av de uppnådda resultaten genom stöd av nämnda system eller Programvara, och Yeelight utgår inte från några andra obestämda risker. Om någon tvist eller skada skulle uppstå kommer Yeelight inte på något sätt hållas ansvariga för detta.

6.5. Yeelight har särskilt gjort Användaren uppmärksam på det faktum för att kunna skydda företagets affärsutveckling och anpassningsautonomi, har Yeelight rätt att ändra eller avbryta tjänsterna när som helst utan föregående meddelande till Användaren och utan ansvar för Användaren eller någon tredje part.

6.6. Med undantag för vad som uttryckligen anges i lagar och förordningar, kommer vi att göra vårt yttersta för att säkerställa att Programvaran och den berörda tekniken samt informationen är säkra, effektiva, korrekta och pålitliga. Vi förbehåller oss dock rätten gällande den befintliga tekniken vilket innefattar att Användaren förstår helt att Yeelight inte kan garantera dess funktionalitet.

6.7. Användaren skall vara ensamt ansvarig för personskador eller oförutsedda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av data, verksamhetsavbrott eller andra kommersiella skador som uppstår till följd av eller i samband med: (1) användningen eller misslyckandet att använda den licensierade Programvaran; (2) obehörig användning av Programvaran eller ändring av Användarens data av en tredje part; (3) kostnader och förluster som uppkommit av Användaren under användning av Programvaran; (4) missförstånd av Användaren av Programvaran; (5) Övriga förluster i samband med Programvaran av skäl som inte kan hänföras till Yeelight.

6.8. I händelse av några personliga eller ekonomiska skador eller förluster som har eller kan ha orsakats på grund av Användarens och andra programanvändares beteende genom någon Programvara eller på grund av att Användaren vilseleds eller luras, skall den felande parten bära allt ansvar som uppstår till följd därav.

7. Meddelande om immateriella rättigheter

7.1. Yeelight är immaterial rättsinnehavare för denna mjukvara. Alla immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet etc. relaterade till Programvaran och all information relaterad till Programvaran (inklusive men inte begränsat till text, bilder, ljud, video, grafik, gränssnittsdesign, layout, data eller elektroniska dokument etc.) skyddas av lokala lagar och föreskrifter och motsvarande internationella fördrag. Yeelight har ovanstående immateriella rättigheter, förutom varumärket Xiaomi / Mijia / Mitu.

7.2. Utan föregående skriftligt godkännande från Yeelight får Användaren under några so helst omständigheter självständigt använda eller överföra några av ovanstående immateriella rättigheter i kommersiella eller icke kommersiella syften samt tillåta någon tredje part att göra det. Yeelight förbehåller sig rätten att utöva juridiska åtgärder för sådana typer av handlingar som ämnar skada företaget.

8. Ändring

8.1. Yeelight förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta Avtal emellanåt där eventuella ändrade villkor kommer att offentliggöras på relevanta webbplatser. Om du inte godkänner någon ändring skall du ta initiativ till att avbryta tjänsterna. Om du fortsätter att använda tjänsterna skall det anses utgöra ditt godkännande av det ändrade Avtalet.

8.2. Yeelight eller dessa olika Partners förbehåller sig rätten att vid behov och vid behov ändra eller ändra de betalningsservice, laddningskriterier, laddningslägen, serviceavgifter eller servicevillkor. Vid tillhandahållandet av tjänsterna kan Yeelight börja debitera vissa användare olika typer av avgifter omgående eller i framtiden. Om användaren vägrar betala sådana avgifter kommer Användaren inte kunna fortsätta använda relevanta tjänster efter att laddningen startar. Yeelight och dess Partners kommer att göra sitt yttersta för att meddela Användaren om eventuella ändringar i avtalet sker genom antingen e-post eller på annat sätt.

9. Tillämplig lag och tvistlösning

9.1. Giltigheten och tolkningen av detta Avtal skall regleras av lagarna i Folkrepubliken Kina. I avsaknad av relevanta lagbestämmelser kan hänvisning göras till internationell affärspraxis och/eller affärspraxis.

9,2. Detta Avtal är undertecknat i Laoshan Distriktet, Qingdao.

9,3. Både Användaren och Yeelight är överens om att eventuella tvister som härrör från tjänsterna erbjudna först ska lösas genom parternas samråd. Om ingen lösning kan nås genom sådant samråd kan endera Parten lämna in tvisten till behörig domstol med jurisdiktion över den plats där detta Avtal är undertecknat.

10. Diverse

10.1. För någon särskild tjänst i Programvaran kan det finnas ett separat Avtal och relaterade affärsregler etc. (hädanefter kallat ”separat avtal”), så läs och godkänn relevant separat avtal innan du använder en sådan särskild tjänst.

10.2. Detta Avtal träder i kraft den 20 September, 2018.

10.3. Rubrikerna till alla villkor i detta Avtal är endast avsedda som referens och skall ignoreras vid tolkningen av detta Avtal.

10.4. Om någon bestämmelse i detta Avtal är eller blir ogiltig eller ogenomförbar, oavsett orsak, skall de återstående bestämmelserna i detta Avtal fortsätta gälla fullt ut och vara Bindande för båda Parterna härtill.

YEELIGHT