PRIVACYBELEID

Update!

Ons Privacy Beleid is bijgewerkt op 24 April 2019. We hebben het Privacy Beleid van begin tot eind bijgewerkt zodat het Privacy Beleid nu gedetailleerde informatie bevat over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens voor alle Yeelight-producten en -diensten.

Lees dit Privacybeleid alstublieft aandachtig door en laat het ons weten als u hier vragen over heeft.

ONZE VERPLICHTINGEN TEN OPZICHTE VAN U

In dit Privacy Beleid leggen we vast hoe Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. en de bij haar aangesloten ondernemingen binnen Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. ('Yeelight', 'we', 'ons' of 'onze') de gegevens verzamelt, gebruikt, deelt, verwerkt en beschermt die u ons geeft wanneer u de door ons aangeboden producten en diensten, die te vinden zijn op www.yeelight.com, of Yeelight producten en diensten gebruikt. Als we u om bepaalde gegevens vragen aan de hand waarvan we u kunnen identificeren tijdens het gebruik van Yeelight-producten en -diensten, worden deze gegevens alleen gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en/of onze algemene voorwaarden voor gebruikers.

Dit Privacybeleid is op u gericht en het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ook willen we u het vertrouwen geven dat u de volledige controle houdt over de persoonsgegevens die u met Yeelight deelt.

In dit Privacybeleid wordt onder 'persoonsgegevens' verstaan: gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren, of dat nu gebeurt aan de hand van die gegevens alleen of van die gegevens in combinatie met andere gegevens die Yeelight heeft over dat individu. Dergelijke persoonsgegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de informatie die u aan ons verstrekt of uploadt, apparaatgegevens, enzovoort.

Door de Yeelight-producten en -diensten te gebruiken, geeft u aan dat u alle bepalingen van dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, met inbegrip van eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd aanbrengen. Om de toepasselijke wetten na te leven, inclusief lokale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming (o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Europese Unie), zullen we uitdrukkelijk uw voorafgaande toestemming vragen voor de verwerking (o.a. via geautomatiseerde individuele besluitvorming) van bepaalde soorten persoonsgegevens. We verplichten onszelf om de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen door de toepasselijke wetten na te leven, inclusief de wetgeving die in uw regio geldt met betrekking tot gegevensbescherming. Ook zorgen we ervoor dat al onze werknemers en vertegenwoordigers zich aan deze verplichtingen houden.

We willen tenslotte het beste voor al onze gebruikers. Met eventuele zorgen over de manier waarop wij met gegevens omgaan zoals samengevat in dit Privacy Beleid, kunt u via dpo@yeelight.com terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming. We staan u graag te woord.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE GEBRUIKEN WE ZE?

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Om u onze diensten te kunnen leveren, vragen we u om bepaalde persoonlijke informatie die we daarvoor nodig hebben. Als u deze persoonlijke informatie niet met ons deelt, kunnen we u onze producten of diensten mogelijk niet leveren.

We verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden en verwerken deze gegevens niet op een manier die niet aan deze doeleinden tegemoetkomt. We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen (al dan niet persoonsgegevens):

 1. Informatie die u ons verstrekt of uploadt: wij kunnen alle persoonlijke informatie verzamelen die u ons verstrekt, zoals uw mobiele telefoonnummer, e-mailadres en Mi Account.
 2. Apparaat gegevens: gegevens over uw apparaat. Denk hierbij aan internetgegevens van het apparaat dat verbinding maakt, apparaat naam, model mobiele telefoon, IP-adres en firmwareversie.
 3. Overige informatie: we kunnen informatie verzamelen over functies die betrekking hebben op uw instellingen voor ruimtes, schema-instellingen, uitgesteld uitschakelen, nachtlampjes, automatisch uitschakelen van de toetsenbordverlichting, gepersonaliseerde lichtinstellingen, favoriete lichtinstellingen, feedback, foutenrapportage, enz.

HOE DE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

We verzamelen persoonsgegevens om u producten en/of diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan de toepasselijke wetten. U geeft ons hierbij toestemming om persoonlijke informatie te verwerken en deze te delen met onze gelieerde bedrijven (in de sectoren communicatie, sociale media, technologie en cloud) en Externe Dienstverleners (zoals hieronder gedefinieerd), voor de doeleinden vermeld in dit Privacy Beleid.

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze producten en/of diensten te leveren, verwerken, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen, inclusief dienstverlening na verkoop, klantenondersteuning en diensten op uw apparaat of via onze websites.
 2. Om met u te communiceren over uw apparaat, de dienst of eventuele algemene zaken, zoals updates, ondersteuning voor klantenonderzoeken, informatie over onze evenementen en mededelingen.
 3. Analyse en ontwikkeling van statistische informatie over het gebruik van onze producten en diensten om onze producten en diensten te kunnen verbeteren.
 4. Om de prestaties van uw apparaat te optimaliseren.
 5. Om informatie over u op te slaan en te bewaren voor onze zakelijke activiteiten of wettelijke verplichtingen.
 6. Lokale diensten te leveren zonder met onze servers te communiceren.
 7. Om uw Mi-account-gegevens te tonen. om uw Mi-account-gegevens te tonen in het gebruikerscentrum van software, waar uw bijnaam en Mi-account-gebruikers-id worden getoond. Alle informatie wordt verkregen via de OAuth-interface van het Mi-account.
 8. Om functies of diensten te verstrekken bij het product of de software, zoals roosters, uitgesteld uitschakelen, nachtlampje, instellingen voor het touch-paneel, gepersonaliseerde verlichting, favoriete verlichting, feedback, foutrapportage, enz.

DIRECT MARKETING

We kunnen uw Mi Account ID gebruiken om u marketing materiaal te leveren met betrekking tot producten en diensten van Yeelight en onze zakenpartners die producten en diensten leveren voor netwerken, mobiele applicaties en cloud. We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor deze doeleinden als u daarvoor van tevoren toestemming hebt gegeven of een verklaring van geen bezwaar hebt gegeven overeenkomstig de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, waarvoor mogelijk aparte goedkeuring vereist is. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken voor ons voorgestelde gebruik van uw persoonlijke informatie voor rechtstreekse marketing. Als u bepaalde e-mailberichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door de afmeldlink onder aan elke mededeling te volgen of door een e-mail te sturen naar privacy@yeelight.com. We delen uw persoonlijke informatie niet met onze zakenpartners zodat zij deze kunnen gebruiken voor rechtstreekse marketing.

COOKIES EN OVERIGE TECHNOLOGIEËN (ALLEEN ALS U WWW.YEELIGHT.COM BEZOEKT)

 1. Welke gegevens verzamelen we en hoe worden deze gebruikt? Technologieën zoals cookies, tags en scripts worden gebruikt door Yeelight en onze externe dienstverleners. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van gebruikersbewegingen op de website en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze Technologieën door deze bedrijven op individuele en samengestelde basis.
 2. Logbestanden: Zoals de meeste websites verzamelen we bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), doorverwijzings-/exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan andere informatie die we over u verzamelen.
 3. Mobiele analyses: In sommige van onze mobiele applicaties maken we gebruik van mobiele analysesoftware om een beter inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie opslaan, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen die binnen de applicatie plaatsvinden, samengesteld gebruik, prestatiegegevens en waar crashes optreden binnen de applicatie. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijke informatie die u verzendt binnen de mobiele applicatie.

MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

We verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

In bepaalde (hieronder beschreven) gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie delen met externe partijen om u de aangevraagde producten en diensten te kunnen leveren.

Gegevens kunnen worden gedeeld met de Externe Dienstverleners en gelieerde bedrijven die hieronder worden genoemd. In alle gevallen die hier worden beschreven, kunt u er zeker van zijn dat Yeelight uw persoonsgegevens uitsluitend deelt met uw toestemming. Uw toestemming aan Yeelight geldt ook voor de sub-verwerkers die uw persoonsgegevens verwerken. Als Yeelight uw persoonlijke informatie deelt met een Externe Dienstverlener in een situatie zoals beschreven in deze paragraaf, legt Yeelight contractueel vast dat die Externe Dienstverlener is gebonden aan de verplichting om te voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Yeelight zorgt er middels contracten voor dat Externe Dienstverleners zich houden aan de privacynormen die in uw rechtsgebied van toepassing zijn.

DELEN MET ONZE GROEP EN MET EXTERNE DIENSTVERLENERS

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van onze producten en diensten, kunnen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens delen met andere aan Yeelight gelieerde bedrijven of onze externe dienstverleners: onze postbedrijven, bezorgdiensten, telecommunicatiebedrijven, datacenters, dataopslaginstallaties, klantenserviceverleners en reclame- en marketingdienstverleners en de vertegenwoordigers van Yeelight. Deze Externe Dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens namens Yeelight of voor een van de hierboven vermelde doeleinden. Als u uw toestemming om deze gegevens te delen wilt intrekken, kunt u daarvoor een e-mail sturen naar privacy@yeelight.com.

DELEN MET DE ECOSYSTEEMBEDRIJVEN VAN ONZE GROEP

Xiaomi werkt samen met een groep bedrijven die samen Ecosysteem Mi vormen. De bedrijven in het Ecosysteem Mi zijn onafhankelijke rechtspersonen, opgericht en onderhouden door Xiaomi, en zijn gespecialiseerd in hun sectoren. Yeelight kan uw persoonlijke informatie delen met Xiaomi of andere bedrijven in het Ecosysteem Mi om de producten en diensten (zowel hardware als software) van het Ecosysteem Mi aan u te kunnen leveren en te kunnen verbeteren. Sommige van deze producten en diensten vallen nog steeds onder Xiaomi /Mijia/Mitu merken, terwijl andere onze eigen merknaam dragen. Yeelight neemt passende organisatorische en technische maatregelen, waaronder maar niet beperkt tot, het versleutelen van uw persoonlijke informatie, om de veiligheid van persoonlijke informatie tijdens de overdracht daarvan te garanderen. Als Yeelight betrokken raakt bij een fusie, overname of verkoop van onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan, wordt u via een e-mail en/of een opvallend bericht op onze website op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in eigendom, het gebruik van uw persoonlijke informatie en de keuzes die u hebt aangaande uw persoonlijke gegevens. Yeelight zal er alles aan doen om de overnemer ertoe te bewegen persoonlijke informatie te gebruiken op een manier die consistent is met het Privacy Beleid dat van kracht was op het moment dat dergelijke persoonlijke informatie werd verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Yeelight kan uw persoonsgegevens zonder verdere toestemming delen indien het daartoe verplicht is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

GEGEVENS WAARVOOR GEEN TOESTEMMING NODIG IS

Voor bedrijfsdoeleinden kunnen we geanonimiseerde gegevens en statistieken in geaggregeerde vorm delen met derden, zoals adverteerders op onze website. We kunnen gegevens met hen delen over het algemene gebruik van onze diensten, zoals het aantal klanten in bepaalde demografische groepen en welke producten zij kopen of welke transacties zij uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid, Yeelight kan uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming verzamelen, gebruiken of delen indien en uitsluitend voor zover dit is toegestaan overeenkomstig de lokale wetten inzake gegevensbescherming. We kunnen uw gegevens delen zoals hiervoor omschreven om uw rechten te beschermen, uw veiligheid en die van anderen te garanderen en te voldoen aan de eisen die lokale overheidsinstanties stellen om onderzoek naar illegale activiteiten mogelijk te maken.

VEILIGHEIDSGARANTIES

BEVEILIGINGSMAATREGELEN BIJ YEELIGHT

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Om onrechtmatige toegang, openbaarmaking of vergelijkbare risico's te voorkomen, hebben we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de gegevens die we via de Yeelight producten, diensten en websites van u verzamelen, te beschermen. We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Wanneer u uw Mi-account bezoekt, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor ons verificatieproces in twee stappen, voor een betere beveiliging. Wanneer u via uw Yeelight-apparaat gegevens verstuurt naar of ontvangt van onze servers, zorgen we ervoor dat deze worden versleuteld met Secure Sockets Layer ('SSL') en andere algoritmen.

Al uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers op een beschermde locatie. We classificeren uw informatie op basis van belangrijkheid en gevoeligheid en zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie het hoogste beveiligingsniveau krijgen. We zorgen ervoor dat onze werknemers en Externe Dienstverleners, die toegang tot de informatie hebben om onze producten en diensten te kunnen leveren, contractueel gebonden zijn aan strenge geheimhoudingsplichten en dat zij kunnen worden bestraft of ontslagen indien zij deze verplichtingen niet nakomen. Verder hebben we speciale toegangscontroles voor gegevensopslag in de cloud. Onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen, worden regelmatig herzien om onrechtmatige toegang en onrechtmatig gebruik te voorkomen.

We nemen alle uitvoerbare maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U dient er echter rekening mee te houden dat het gebruik van internet niet geheel veilig is en dat we daarom geen garantie kunnen bieden voor de veiligheid en integriteit van de persoonlijke gegevens die via het internet van u of aan u worden verstuurd.

WAT U KUNT DOEN

 1. U kunt uw steentje bijdragen aan de beveiliging van uw persoonlijke informatie door uw inloggegevens en wachtwoord niet met anderen te delen, behalve met degenen die door u zijn gemachtigd. Elke keer dat u inlogt als Mi-account gebruiker op Yeelight-websites, dient u aan het eind van de sessie ook weer uit te loggen, vooral als u niet uw eigen computer gebruikt of een openbare internetterminal gebruikt.
 2. Yeelight kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsinbreuken wanneer externe partijen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie doordat u uw persoonlijke informatie niet geheim hebt gehouden. Onverminderd het voorgaande dient u ons onmiddellijk te waarschuwen als uw account onrechtmatig wordt gebruikt door een andere internetgebruiker of in geval van een andere beveiligingsinbreuk.
 3. Uw hulp helpt ons bij de bescherming van uw persoonlijke informatie.

OPT-OUT (RECHT OM VERWERKING TE BEPERKEN)

U hebt het recht om af te zien van bepaald gebruik en het openbaar maken van uw persoonlijke informatie. Als u hebt ingestemd met de verwerking door Yeelight van uw persoonlijke informatie of gevoelige persoonlijke informatie, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor verdere verwerking door contact op te nemen met Yeelight. Om u onze diensten te kunnen leveren, vragen we u om bepaalde persoonlijke informatie die we daarvoor nodig hebben. Als u deze persoonlijke informatie niet met ons deelt, kunnen we u onze producten of diensten mogelijk niet leveren. Zelfs als u zich afmeldt, kunnen we nog steeds niet-persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw activiteiten op onze sites en/of informatie van de advertenties op websites van externe partijen voor niet-interesse gebaseerde advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om de effectiviteit van de advertenties te bepalen.

E-mail- en Telefooncommunicaties

Als u van ons een ongewenste mail ontvangt, kunt u de afmeldlink onderaan de e-mail gebruiken of ons e-mailen om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige e-mails. We zullen uw verzoek binnen een redelijke periode na ontvangst verwerken. Let wel, u zult e-mails blijven ontvangen met betrekking tot de transaction betreffende de producten of diensten die u heeft aangevraag. We kunnen u ook bepaalde niet-promotionele mededelingen met betrekking tot Yeelight en onze producten en diensten sturen, en u kunt zich niet afmelden voor deze communicatie (bij, voorbeeld communicatie over updates dit Privacy Beleid).

‘Niet traceren’

Niet traceren (‘Do Not Track’, of ‘DNT’) is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. DNT is een manier voor gebruikers om websites en diensten te laten weten dat ze niet willen dat bepaalde informatie over hun websitebezoeken in de loop van de tijd en op websites of online diensten wordt verzameld. Houd er rekening mee dat we niet reageren op DNT-signalen of vergelijkbare mechanismen die door webbrowsers worden verzonden, of deze naleven.

BEWAARBELEID

Persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als dat nodig is voor het doel waarvoor deze werden verzameld of voor zolang als wettelijk toegestaan. We verwijderen persoonlijke informatie of zorgen ervoor dat deze niet langer met bepaalde personen in verband kan worden gebracht, zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het bewaren van de persoonlijke informatie niet langer het doel dient waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Yeelight kan de gegevens langer bewaren en verwerken, zelfs als dat niet strookt met het oorspronkelijke doel, voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Alle persoonlijke informatie op het apparaat wordt gewist als u de fabrieksinstellingen van uw apparaat herstelt. Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, kunt u de richtlijnen op onze officiële website volgen: http://www.yeelight.com/faq/app/reset/index.php?lang=en_US. Denk eraan dat het herstellen van de fabrieksinstellingen niet ongedaan kan worden gemaakt. Doe dit alleen als u zeker weet dat u de informatie niet meer nodig hebt.

TOEGANG TOT ANDERE FUNCTIES VAN UW APPARAAT

Onze applicaties hebben mogelijk toegang nodig tot bepaalde functies op uw apparaat zoals de status van het wifi-netwerk. Deze gegevens zijn nodig om de applicaties op uw apparaat uit te kunnen voeren en voor uw interactie met de applicaties. U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken door deze op het apparaat uit te schakelen of door een e-mail te sturen naar privacy@yeelight.com

U HEEFT DE CONTROLE OVER UW GEGEVENS

INSTELLINGEN BEHEREN

Yeelight begrijpt dat zorgen over de privacy per persoon verschillen. Daarom geven we een aantal voorbeelden van manieren waarop Yeelight u in staat stelt om het verzamelen, gebruiken, delen en verwerken van uw persoonlijke informatie te beperken en uw privacy-instellingen te beheren:

 1. In- en uitloggen op uw Mi Account;

I Als u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor de eerder genoemde doeleinden te gebruiken, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken via een e-mail naar privacy@yeelight.com.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE INZIEN, BIJWERKEN, CORRIGEREN OF WISSEN

 1. U kunt een verzoek indienen om alle andere persoonsgegevens die we van u hebben in te zien en/of te corrigeren. Als u uw persoonlijke informatie bijwerkt, vragen we u om uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen. Zodra we voldoende informatie hebben om uw verzoek tot inzage in of correctie van uw persoonsgegevens in te willigen, beantwoorden we aan uw verzoek binnen de termijn die daarvoor wordt gesteld in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Desgewenst sturen we u kosteloos een kopie van uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld en verwerkt. Voor aanvullende verzoeken voor dezelfde informatie kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van de daadwerkelijke administratiekosten zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.
 3. Als u de persoonsgegevens die we van u hebben, wilt inzien of als u gelooft dat de gegevens die we van u hebben onjuist of onvolledig zijn, schroom dan niet om een verzoek naar onderstaand e-mailadres te sturen. E-mail: privacy@yeelight.com.

Hoewel Yeelight te goeder trouw pogingen onderneemt om individuen toegang te bieden tot hun persoonlijke informatie, kunnen er omstandigheden zijn waaronder Yeelight geen toegang kan verlenen, inclusief maar niet beperkt tot: waar de informatie een wettelijk voorrecht bevat, de privacy of andere legitieme rechten van een ander geschonden zouden worden, waarbij de last of de kosten van het verlenen van inzage onevenredig zou zijn aan de risico's voor de privacy van het individu in het desbetreffende geval, of wanneer het commercieel eigendom is. Als Yeelight bepaalt dat toegang in een bepaald geval moet worden beperkt, zullen wij u uitleggen waarom die vaststelling is gedaan en een contactpersoon voor eventuele verdere vragen aanwijzen. Om uw privacy te beschermen, zal Yeelight commercieel redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u inzage wordt gegeven of wijzigingen in uw persoonlijke informatie worden aangebracht.

Voor meer informatie over persoonlijke informatie kunt u deze ook inzien en wijzigen op https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data.

 1. Als u een gebruiker binnen de Europese Unie bent en onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. We onderzoeken in dat geval de gronden voor dit verzoek en ondernemen redelijke stappen, waaronder technische maatregelen, als het verzoek gegrond is overeenkomstig de AVG.
 2. Als u een gebruiker binnen de Europese Unie bent en onder de AVG valt, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. We onderzoeken in dat geval de gronden voor dit beperkingsverzoek. Als de gronden geldig zijn overeenkomstig de AVG verwerken we uw persoonsgegevens alleen overeenkomstig de bepalingen van de AVG die op de betreffende situatie van toepassing zijn en informeren we u voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 3. Als u een gebruiker binnen de Europese Unie bent en onder de AVG valt, heeft u het recht niet gehouden te worden aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en die juridische of vergelijkbare significante gevolgen voor u heeft.
 4. Als u een gebruiker binnen de Europese Unie bent en onder de AVG valt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt formaat en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

TOESTEMMING INTREKKEN

 1. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en/of delen van uw persoonlijke informatie in ons bezit of beheer intrekken door een verzoek bij ons in te dienen. Dit kunt u doen via de Yeelight-app. We behandelen uw verzoek binnen een redelijke termijn nadat het verzoek wordt ingediend en stoppen daarna op uw verzoek met het verzamelen, gebruiken en/of delen van uw persoonsgegevens.
 2. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming juridische gevolgen kan hebben. Afhankelijk van de mate van de intrekking van uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, kan het zijn dat u niet langer gebruik kunt maken van de Yeelight-producten en -diensten.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN UW RECHTSGEBIED

Voor zover we mogelijk persoonlijke informatie moeten overdragen naar buiten uw rechtsgebied, of dit nu onze gelieerde bedrijven (die zich bezighouden met communicatie-, sociale media-, technologie- en cloudactiviteiten) of Externe Dienstverleners betreft, zullen wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We zorgen met name voor passende veiligheidsmaatregelen, zodat de overdracht voldoet aan de eisen die worden gesteld in uw lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U heeft het recht te worden geïnformeerd over de passende veiligheidsmaatregelen die Yeelight neemt voor de overdracht van uw persoonlijke informatie.

Yeelight kan buitenlandse faciliteiten die beheerd en gecontroleerd worden door Yeelight gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwerken of er een back-up van te maken. Yeelight heeft momenteel datacenters in Beijing, de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland, India en Singapore. De wetten inzake gegevensbescherming die in deze buitenlandse rechtsgebieden gelden, zijn mogelijk vergelijkbaar met die in uw eigen rechtsgebied. We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar en opslaan in onze buitenlandse datacenters. Dit verandert echter niets aan onze belofte om uw persoonsgegevens veilig te stellen overeenkomstig dit Privacybeleid.

DIVERSEN

MINDERJARIGEN

Onze producten en diensten zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar, en Yeelight verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als je jonger bent dan de hierboven vermelde leeftijd dan moet je toestemming hebben van je ouders voor toegang tot de producten en diensten. Yeelight verzoekt ouders dringend hun kinderen op te dragen om nooit hun echte namen, adressen of telefoonnummers bekend te maken wanneer ze online zijn, tenzij ze hiervoor de toestemming van hun ouders hebben.

Yeelight verzamelt geen persoonlijke informatie van minderjarigen en probeert dit ook niet. Als een ouder of voogd redenen heeft om te vermoeden dat een minderjarige persoonlijke informatie met Yeelight heeft gedeeld zonder voorafgaande toestemming van die ouder of voogd, kan hij of zij contact met ons opnemen om de persoonlijke informatie te laten verwijderen en de minderjarige af te melden voor de betreffende Yeelight-diensten.

VASTGESTELDE RANGORDE

Indien u akkoord bent gegaan met onze toepasselijke Gebruikersovereenkomsten en er sprake is van strijdigheid tussen die Gebruikersovereenkomsten en dit Privacybeleid, gelden de Gebruikersovereenkomsten.

UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

We herzien ons Privacy Beleid regelmatig en kunnen dit Privacy Beleid aanpassen in geval van wijzigingen in de manier waarop wij met gegevens omgaan. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid, stellen we u daar per e-mail van op de hoogte (via het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld) of publiceren we de wijzigingen op alle Yeelight-websites of via onze software, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Dergelijke wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht op de datum vermeld in de bekendmaking of op de website. We adviseren u om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over onze privacy praktijken. Door producten en diensten op de websites, mobiele telefoons en/of andere apparaten te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het bijgewerkte Privacybeleid. Voordat we persoonlijke informatie gebruiken voor een nieuw doel dat niet oorspronkelijk door u is geautoriseerd, doen we ons uiterste best om informatie te verstrekken over het nieuwe doel en u de mogelijkheid bieden om u af te melden. Indien uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke informatie anderszins wettelijk of contractueel vereist is, doet Yeelight er alles aan om te voldoen aan de wet of het contract.

PRIVACYRECHTEN VAN CALIFORNIË

De wet van Californië staat gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om bij ons één keer per jaar gratis een lijst aan te vragen en te ontvangen van de externe partijen aan wie we hun persoonlijke informatie hebben verstrekt (indien van toepassing) voor hun rechtstreekse marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar, evenals het type persoonlijke informatie dat aan die partijen is openbaar gemaakt.

MOET IK DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DERDEN ACCEPTEREN?

Ons Privacy Beleid geldt niet voor producten en diensten van externe partijen. Yeelight-producten en -diensten kunnen producten en diensten van externe partijen of links naar websites van externe partijen bevatten. Als u dergelijke producten of diensten gebruikt, kunnen deze externe partijen ook gegevens van u verzamelen. Daarom raden we u aan het Privacybeleid van deze externe partijen te lezen, zoals u ook de tijd heeft genomen om dat van ons te lezen. We zijn niet verantwoordelijk voor en kunnen geen invloed uitoefenen op de manier waarop externe partijen uw persoonlijke informatie gebruiken. Ons Privacybeleid geldt niet voor andere sites waarnaar onze diensten verwijzen.

Hier zijn voorwaarden en privacy beleid van derden die van toepassing zijn als u deze specifieke producten gebruikt:

 1. Door Google Assistant of een gerelateerde google dienst te gebruiken, gaat u akkoord met: https://policies.google.com/privacy
 2. Door Amazon Alexa of een gerelateerde Amazon dienst te gebruiken, gaat u akkoord met:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/

display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010

 1. Door Apple HomeKit of een gerelateerde Apple service to gebruiken, gaat u akkoord met:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

SOCIALE MEDIA(-FUNCTIES) EN WIDGETS

Onze websites bevatten sociale media-functies, zoals de knop 'Vind ik leuk' van Facebook en widgets, zoals de knop om te delen of andere interactieve mini-programma's die worden uitgevoerd op onze websites. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze website bezoekt verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten functioneren. Functies voor sociale media en widgets worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks door ons gehost op onze websites. Uw interacties met deze functies worden bepaald door het privacybeleid van het bedrijf dat het verstrekt.

EENMALIG INLOGGEN

Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u mogelijk inloggen op onze website met behulp van diensten voor eenmalig inloggen, zoals Facebook Connect of een Open ID-aanbieder. Deze diensten verifiëren uw identiteit, bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke informatie (zoals uw naam en e-mailadres) met ons te delen en om het inlogformulier reeds voor u in te vullen. Diensten als Facebook Connect bieden u de mogelijkheid om informatie te plaatsen over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina en zo te delen met anderen in uw netwerk.

Tegemoetkoming/naleving en verantwoording

Als u vragen heeft over onze privacy procedures of dit Privacy Beleid, neem dan per e-mail contact op met Yeelight via privacy@yeelight.com. We zullen uw vraag beantwoorden en proberen privacykwesties tijdig op te lossen.

ONS BEHEER VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OVEREENKOMSTIG DE AVG

Als u een gebruiker binnen de Europese Unie bent en onder de AVG valt, beheert Yeelight uw persoonsgegevens op een systematische manier en zorgt het voor vakkundig personeel en passende management processen en informatiesystemen, door een methode voor risicomanagement toe te passen. Overeenkomstig de AVG heeft Yeelight bijvoorbeeld: (1) een functionaris voor gegevensbescherming (FVG) aangesteld die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt onze FVG bereiken via dpo@yeelight.com; (2) een Europese vertegenwoordiger aangewezen die u kunt bereiken via representative@yeelight.com; (3) een procedure voor effectbeoordeling uit een oogpunt van gegevensbescherming (EOG) ingesteld.

CONTACT

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Yeelight uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt of deelt, neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaand adres, onder vermelding van "Privacy Policy":

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, China

E-mail: privacy@yeelight.com

Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen om ons Privacybeleid te begrijpen.