POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aktualizacja!

Nasza Polityka Prywatności została zaktualizowana 24 Kwietnia 2019 roku. Całkowicie zmieniliśmy Politykę prywatności, tak aby od tego dnia zawierała szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi Użytkownika na potrzeby wszystkich produktów i usług spółki Yeelight.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności i zgłoszenie nam wszelkich ewentualnych pytań.

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, w jaki sposób spółka Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. i jej spółki stowarzyszone w ramach Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. („Yeelight”, „my”, „nasze” lub „nas”) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przetwarzają i chronią wszelkie informacje przekazywane nam przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych produktów i usług dostępnych na stronie www.yeelight.com, produktów Yeelight oraz oferowanych przez nas usług. W przypadku gdy Użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika podczas korzystania z produktów i usług spółki Yeelight, takie informacje będą używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i/lub naszymi warunkami dla użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności opracowano z myślą o Użytkowniku i ważne jest, by Użytkownik w pełni rozumiał nasze praktyki w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz miał pewność, że ostatecznie to on sprawuje kontrolę nad wszystkimi danymi osobowymi udostępnianymi spółce Yeelight.

W niniejszej Polityce prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje, które mogą być używane do identyfikacji danej osoby, zarówno wyłącznie na podstawie takiej informacji, jak i w połączeniu z innymi danymi, jakimi spółka Yeelight dysponuje na temat danej osoby. Takie dane osobowe mogą obejmować między innymi informacje przekazywane nam lub przesyłane przez Użytkownika, informacje dotyczące urządzenia itp.

Korzystanie przez Użytkownika z produktów i usług spółki Yeelight jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przeczytał, potwierdził i zaakceptował wszystkie postanowienia zawarte w Polityce prywatności, w tym wszelkie ewentualne zmiany, jakie możemy od czasu do czasu wprowadzać. W celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w tym lokalnego prawodawstwa w zakresie ochrony danych (np. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Unii Europejskiej), będziemy w szczególności starać się uzyskiwać uprzednią wyraźną zgodę na konkretne przetwarzanie (np. zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach) szczególnych kategorii danych osobowych. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności, zachowania w poufności i zabezpieczenia danych osobowych użytkownika poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym lokalnych przepisów ustawodawczych dotyczących ochrony danych. Zobowiązujemy się również do zapewnienia, by wszyscy nasi pracownicy i przedstawiciele przestrzegali tych zobowiązań.

Ostatecznie zależy nam na tym, by jak najlepiej dbać o interes wszystkich naszych użytkowników. Wszelkie obawy dotyczące naszych praktyk w zakresie obsługi danych podsumowanych w niniejszej Polityce prywatności prosimy kierować na adres dpo@yeelight.com do specjalisty ds. ochrony danych, który rozwiąże konkretne problemy. Z przyjemnością bezpośrednio odpowiemy na otrzymane zapytania.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

W celu świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika zwrócimy się o podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczania użytkownikowi takich usług. W przypadku gdy użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczać mu naszych produktów i usług.

Będziemy gromadzić wyłącznie informacje niezbędne do określonych, wyraźnych i uzasadnionych celów i nie będziemy ich dalej przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami. Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji (które mogą, ale nie muszą być danymi osobowymi):

 1. Dane przekazywane nam przez użytkownika lub przesyłane: możemy gromadzić wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika, takie jak numer telefonu komórkowego, adres e-mail, Konto Mi.
 2. Dane dotyczące urządzeń: informacje dotyczące urządzenia Użytkownika. Na przykład informacje dotyczące sieci internetowej urządzenia łączącego, nazwa urządzenia, model telefonu komórkowego, adres IP; wersja oprogramowania firmowego.
 3. Inne informacje: możemy gromadzić informacje o funkcjach odnoszących się do ustawień Użytkownika dotyczących pokoi, ustawień Użytkownika dotyczących harmonogramu, opóźnienia wyłączenia, oświetlenia nocnego, automatycznego wyłączania panelu dotykowego, spersonalizowanych ustawień oświetlenia, ulubionych ustawień oświetlenia, informacji zwrotnych, zgłaszania błędów itp.

SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są zbierane w celu dostarczania Użytkownikowi usług i/lub produktów oraz zapewnienia przestrzegania przez nas obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie i ujawnianie przez nas jego danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym oraz Usługodawcom zewnętrznym (zdefiniowanym poniżej) w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. Dostarczanie, przetwarzanie, utrzymanie, ulepszanie i rozwój naszych towarów i/lub usług na rzecz Użytkownika, w tym oferowanie wsparcia posprzedażowego i technicznego, oraz na potrzeby usług dostępnych na urządzeniu Użytkownika lub za pośrednictwem naszych witryn internetowych.
 2. Kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jego urządzeniem, usługą lub jakimikolwiek zapytaniami ogólnymi, takimi jak aktualizacje, obsługa zapytań klientów, informacje na temat naszych wydarzeń, powiadomienia.
 3. analizowanie i opracowywanie danych statystycznych na temat korzystania z naszych produktów i usług w celu ich doskonalenia;
 4. optymalizowanie wydajności urządzenia Użytkownika;
 5. przechowywanie i utrzymywanie informacji na temat Użytkownika na potrzeby naszej działalności biznesowej lub obowiązków wynikających z prawa.
 6. świadczenie lokalnych usług bez łączności z naszymi serwerami.
 7. wyświetlanie informacji na temat Konta Mi. Wyświetlanie informacji na temat Konta Mi w centrum użytkowników programowania. Wyświetla się nick oraz nr identyfikacyjny użytkownika Konta Mi. Wszystkie informacje są uzyskiwane z interfejsu OAuth Konta Mi.
 8. Zapewnianie funkcji lub usług wraz z produktem lub oprogramowaniem, takich jak harmonogramy, opóźnienie wyłączenia, oświetlenie nocne, automatyczne wyłączanie panelu dotykowego, spersonalizowane ustawienia oświetlenia, ulubione ustawienia oświetlenia, informacje zwrotne, zgłaszanie błędów itp.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Możemy wykorzystywać nr identyfikacyjny konta Mi, aby dostarczać Użytkownikowi materiały marketingowe dotyczące towarów i usług spółek Yeelight i naszych partnerów biznesowych oferujących aplikacje sieciowe i mobilne oraz produkty i usługi w chmurze. Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika po uzyskaniu jego zgody i wskazaniu, że nie wnosi żadnych sprzeciwów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które mogą wymagać uzyskania odrębnej wyraźnej zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na proponowane przez nas wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać określonych rodzajów wiadomości e-mail, to może zrezygnować z tej formy komunikacji za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdej wiadomości bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@yeelight.com. Nie przekażemy danych osobowych Użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu wykorzystania przez nich takich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE (WYŁĄCZNIE PODCZAS PRZEGLĄDANIA STRONY WWW.YEELIGHT.COM)

 1. Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy? Technologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty są używane przez spółkę Yeelight i naszych Usługodawców zewnętrznych. Technologie te są używane na potrzeby analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkownika na stronie oraz do zbierania informacji demograficznych o całokształcie bazy użytkowników. Możemy otrzymywać raporty dotyczące używania tych technologii przez inne spółki w odniesieniu do konkretnej osoby lub w postaci informacji zbiorczych.
 2. Pliki dziennika: Podobnie jak większość witryn internetowych gromadzimy określone informacje i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty/godziny i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć. Nie łączymy tych pobieranych automatycznie danych z gromadzonymi informacjami o Użytkowniku.
 3. Analiza urządzenia mobilnego: W przypadku niektórych z naszych aplikacji mobilnych używamy oprogramowania do analizy urządzeń mobilnych w celu lepszego zrozumienia funkcjonalności naszego Oprogramowania mobilnego w telefonie użytkownika. Oprogramowanie to może zapisywać informacje takie jak częstotliwość, z którą użytkownik korzysta z aplikacji, zdarzenia mające miejsce w aplikacji, zsumowane użytkowanie, dane o osiągach oraz gdzie w aplikacji mają miejsce awarie. Nie łączymy informacji, które gromadzimy w oprogramowaniu analitycznym, z żadnymi danymi osobowymi przesyłanymi przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim.

W niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (zgodnie z poniższymi postanowieniami) w celu dostarczenia produktów bądź usług zamówionych przez użytkownika.

Informacje mogą być ujawniane Usługodawcom będącym osobami trzecimi i spółkom powiązanym wymienionym w tej sekcji poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszym punkcie Użytkownik może być pewny, że spółka Yeelight udostępni jego dane osobowe wyłącznie za jego zgodą. W związku z udzieloną zgodą spółka Yeelight zatrudni podwykonawców przetwarzania danych, którzy będą zajmować się przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Użytkownik powinien wiedzieć, że jeśli spółka Yeelight ujawnia dane osobowe Użytkownika Usługodawcy zewnętrznemu w okolicznościach określonych w tym rozdziale, spółka Yeelight określi w drodze umowy, że osoba trzecia podlega zasadom i obowiązkom przestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych. Spółka Yeelight zapewni w drodze umowy, że Usługodawcy zewnętrzni przestrzegają norm w zakresie ochrony prywatności, które mają do nich zastosowanie w jurysdykcji krajowej Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI USŁUGODAWCOM ZEWNĘTRZNYM I W RAMACH NASZEJ GRUPY

Aby sprawnie realizować czynności biznesowe mające na celu umożliwienie użytkownikowi korzystania ze wszystkich możliwości naszych produktów oraz usług, możemy ujawniać dane osobowe innym spółkom stowarzyszonym Yeelightlub naszym Usługodawcom zewnętrznym, do których należą domy wysyłkowe, dostawcy usług internetowych, firmy telekomunikacyjne, centra danych, obiekty przechowywania danych, firmy zajmujące się obsługą klienta, firmy świadczące usługi reklamowe i marketingowe oraz przedstawiciele Yeelight. Tacy Usługodawcy zewnętrzni będą przetwarzać dane osobowe Użytkownika w imieniu spółki Yeelight lub w co najmniej jednym z celów wymienionych poniżej. W przypadku gdy użytkownik nie życzy sobie dalszego udostępniania tych danych, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@yeelight.com.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH FIRMOM GRUPY W OBRĘBIE ECOSYSTEM

Firma Xiaomi współpracuje z grupą przebojowych firm, które razem tworzą Ekosystem Mi. Firmy należące do Ekosystem Mi to niezależne podmioty wspierane przez firmę Xiaomi, które są ekspertami w swoich dziedzinach. Spółka Yeelight może ujawniać dane osobowe Użytkownika spółce Xiaomi lub innym spółkom Ekosystem Mi, aby móc dostarczać Użytkownikowi i doskonalić istniejące produkty oraz usługi (zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania) z Ekosystem Mi. Niektóre z tych produktów i usług będą nadal dostarczane pod markami Xiaomi / Mijia / Mitu, z kolei inne mogą mieć swoją własną markę. Spółka Yeelight podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych podczas udostępniania informacji, w tym między innymi szyfrowanie danych osobowych Użytkownika. Jeśli spółka Yeelight będzie uczestniczyć w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów w odniesieniu do całości lub części swoich aktywów, Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub za pomocą widocznego zawiadomienia umieszczonego w naszej witrynie internetowej o zmianach w strukturze własności, zastosowaniach danych osobowych Użytkownika oraz wyborach, jakich Użytkownik może dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych. Yeelight dołoży wszelkich starań, aby polecić przejmującemu wykorzystanie danych osobowych w sposób zgodny z Polityką Prywatności obowiązującą w momencie zbierania takich danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI INNYM

Spółka Yeelight może ujawniać dane osobowe Użytkownika bez dodatkowej zgody, jeśli takie ujawnienie będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

INFORMACJE, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY

Możemy ujawniać informacje zanonimizowane i dane statystyczne w formie zagregowanej osobom trzecim do celów biznesowych, na przykład podmiotom umieszczającym reklamy w naszej witrynie internetowej możemy ujawniać trendy dotyczące ogólnego korzystania z naszych usług, takie jak liczba klientów w określonych grupach demograficznych, którzy zakupili określone produkty lub przeprowadzili określone transakcje.

Dla uniknięcia wątpliwości – spółka Yeelight może gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe Użytkownika bez jego zgody wyłącznie w zakresie wyraźnie dopuszczalnym przez lokalne przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Takie ujawnienie może być spowodowane koniecznością ochrony naszych praw, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i innych osób oraz spełnienia wymogów lokalnych władz w celu usprawnienia prowadzenia dochodzeń w sprawie nielegalnych działań.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA spółki Yeelight

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych, ich ujawnianie oraz występowanie innych zagrożeń, zastosowaliśmy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz procedury zarządzania zabezpieczające dane gromadzone przez nas od Użytkownika korzystającego z produktów i usług spółki Yeelight oraz ze stron internetowych spółki Yeelight. Dołożymy również wszelkich należytych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika.

Na przykład przy wchodzeniu na swoje konto Mi użytkownik może korzystać z weryfikacji dwuetapowej, zapewniającej zwiększone bezpieczeństwo. Gdy Użytkownik odbiera lub wysyła dane ze swojego urządzenia Yeelight na nasze serwery, sprawdzamy, czy dane są zaszyfrowane z zastosowaniem algorytmu SSL (Secure Sockets Layer) i innych algorytmów.

Wszystkie dane osobowe Użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach, które są chronione w kontrolowanych obiektach. Klasyfikujemy dane użytkownika według ich ważności i wrażliwości oraz zapewniamy im najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby nasi pracownicy oraz Usługodawcy Zewnętrzni, którzy mają dostęp do tych danych na potrzeby dostarczania Użytkownikowi naszych produktów i usług, podlegali na mocy umów rygorystycznym zobowiązaniom do zachowania poufności, a w razie niewypełnienia tych zobowiązań mogli zostać ukarani lub współpraca z nimi mogła zostać zakończona. W przypadku przechowywania danych w chmurze również stosujemy specjalne środki kontroli dostępu. Nasze procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne zabezpieczenia chroniące je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystywaniem, podlegają regularnemu przeglądowi.

Podejmiemy wszelkie możliwe kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Dlatego też nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności danych osobowych przesyłanych przez lub do użytkownika za pośrednictwem Internetu.

CO UŻYTKOWNIK MOŻE ZROBIĆ

 1. Użytkownik może włączyć się w ochronę swoich danych osobowych poprzez nieujawnianie nikomu swojego loginu, hasła oraz danych swojego konta, chyba że taka osoba została przez niego należycie upoważniona. Podczas każdego logowania do Konta Mi w witrynach spółki Yeelight, zwłaszcza na komputerze innej osoby lub na publicznych terminalach internetowych, należy zawsze wylogować się na końcu sesji.
 2. Spółka Yeelight nie ponosi odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach spowodowane dostępem osób trzecich do danych osobowych Użytkownika w wyniku niezachowania w tajemnicy swoich danych osobowych przez Użytkownika. Niezależnie od powyższego należy niezwłocznie skontaktować się z nami w razie nieuprawnionego użycia konta użytkownika przez innego użytkownika Internetu lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.
 3. Asysta ze strony użytkownika ułatwia nam ochronę prywatności jego danych osobowych.

OPT-OUT (PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH)

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z pewnych sposobów wykorzystania i ujawniania swoich danych osobowych. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Yeelight, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i zrezygnować z dalszego przetwarzania, kontaktując się z Yeelight. W celu świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika zwrócimy się o podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczania użytkownikowi takich usług. W przypadku gdy użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczać mu naszych produktów i usług. Nawet w przypadku rezygnacji Użytkownika, nadal możemy gromadzić i wykorzystywać informacje nieosobowe dotyczące działalności Użytkownika na naszych stronach internetowych i/lub informacje z reklam na stronach internetowych stron trzecich do celów reklam nieopartych na zainteresowaniu, takich jak określenie skuteczności reklam.

Poczta Elektroniczna i Łączność Telefoniczna

Jeśli otrzymasz od nas niechcianą wiadomość e-mail, możesz użyć linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole wiadomości e-mail lub zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail. Rozpatrzymy Państwa wniosek w rozsądnym terminie po jego otrzymaniu. Należy pamiętać, że będziesz nadal otrzymywać wiadomości e-mail związane z transakcjami dotyczącymi produktów lub usług, o które prosiłeś. Możemy również wysyłać użytkownikowi pewne niemające charakteru promocyjnego komunikaty dotyczące Yeelight oraz naszych produktów i usług, a użytkownik nie będzie mógł zrezygnować z tych komunikatów (np. komunikaty dotyczące aktualizacji naszej Polityki Prywatności).

„Nie śledź” (Do Not Track DNT)

Nie śledź („DNT”) jest preferencją prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych. DNT to sposób, w jaki użytkownicy mogą informować strony internetowe i usługi, że nie chcą pewnych informacji na temat ich wizyt na stronach internetowych gromadzonych w czasie i między stronami internetowymi lub usługami internetowymi. Należy pamiętać, że nie odpowiadamy ani nie honorujemy sygnałów DNT lub podobnych mechanizmów przekazywanych przez przeglądarki internetowe.

ZASADY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to konieczne do realizacji celu, do którego były gromadzone, lub tak długo, jak wymagają tego lub pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Zaprzestaniemy przechowywania danych osobowych lub usuniemy środki, dzięki którym dane osobowe można powiązać z określonymi osobami, gdy tylko będzie można założyć, że przechowywanie danych osobowych nie spełnia już celu, w jakim dane te były gromadzone. Jeśli dalsze przetwarzanie jest konieczne na potrzeby archiwizacji w interesie publicznym, na potrzeby badań naukowych lub historycznych czy na potrzeby statystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane mogą być dalej przechowywane przez spółkę Yeelight, nawet jeśli proces dalszego przetwarzania nie jest zgodny z pierwotnymi celami.

Wszelkie dane osobowe na urządzeniu zostaną usunięte w przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych na urządzeniu Użytkownika. Aby uruchomić funkcję przywrócenia ustawień fabrycznych, należy postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://www.yeelight.com/faq/app/reset/index.php?lang=pl. Należy pamiętać, że nie można cofnąć operacji przywrócenia ustawień fabrycznych, dlatego należy upewnić się, że dane nie są już potrzebne.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INNYCH FUNKCJI URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA

Nasze aplikacje mogą wymagać dostępu do określonych funkcji na urządzeniu użytkownika, takich jak status sieci Wi-Fi. Te informacje są wykorzystywane w celu umożliwienia działania aplikacji na urządzeniu Użytkownika oraz umożliwienia Użytkownikowi interakcji z aplikacjami. Użytkownik może odwołać wyrażone zgody w dowolnym momencie, wyłączając je na poziomie urządzenia lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@yeelight.com

UŻYTKOWNIK MA KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI!

KONTROLA USTAWIEŃ

W spółce Yeelight zdajemy sobie sprawę, że obawy dotyczące ochrony prywatności różnią się w zależności od osoby. W związku z tym podajemy przykłady, w jaki sposób Yeelight udostępnia Użytkownikowi możliwość wyboru w zakresie ograniczenia gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych i kontrolowania ustawień prywatności:

 1. zalogowanie się do/wylogowanie się z Konta Mi;

Jeśli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w wyżej wymienionych celach, może w dowolnym momencie zmienić zdanie, pisząc do nas lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@yeelight.com.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ICH AKTUALIZOWANIE, POPRAWIANIE LUB USUWANIE

 1. Użytkownik ma prawo domagać się dostępu do swoich danych osobowych, jakimi dysponujemy, a także do ich korekty. Zanim spełnimy prośbę o aktualizację danych osobowych, konieczna będzie weryfikacja tożsamości użytkownika. Po otrzymaniu wystarczających informacji umożliwiających zapewnienie użytkownikowi dostępu do jego danych osobowych lub ich korekty odpowiemy na wniosek w terminie określonym w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych.
 2. Kopię pobranych i przetworzonych przez nas danych osobowych użytkownika przekażemy użytkownikowi na jego żądanie bez pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. W przypadku jakiegokolwiek kolejnego żądania przekazania tych samych informacji możemy naliczyć odpowiednią opłatę na podstawie rzeczywistych kosztów administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeśli Użytkownik życzy sobie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas lub jeśli jest przekonany, że informacje, którymi dysponujemy, są nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas o tym pisemnie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres podany poniżej. Adres e-mail: privacy@yeelight.com.

Chociaż Yeelight dokłada starań w dobrej wierze, aby zapewnić osobom fizycznym dostęp do ich danych osobowych, mogą zaistnieć okoliczności, w których Yeelight nie jest w stanie zapewnić dostępu, w tym między innymi: w przypadku gdy informacje zawierają tajemnicę prawną, naruszają prywatność innych osób lub inne uzasadnione prawa, w przypadku gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do ryzyka dla prywatności danej osoby w danym przypadku lub w przypadku, gdy jest ona handlowo zastrzeżona. Jeśli Yeelight określi, że dostęp powinien być ograniczony w każdym konkretnym przypadku, my udzielimy użytkownikowi wyjaśnień, dlaczego podjęto taką decyzję, oraz zapewnimy punkt kontaktowy w celu uzyskania dalszych informacji. W celu ochrony prywatności, Yeelight podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed udzieleniem dostępu do jego danych osobowych lub dokonaniem w nich jakichkolwiek zmian.

Dostęp do szczegółowych informacji o danych osobowych oraz możliwość ich zmiany są zapewnione na stronie https://cloud-bj.yeelight.com/consumer/privacy-data.

 1. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przysługuje mu prawo do żądania od nas usunięcia jego danych osobowych. Uwzględnimy podstawy złożonego wniosku o usunięcie i podejmiemy odpowiednie kroki, w tym środki techniczne, jeśli podstawy mają zastosowanie do RODO.
 2. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom ogólnego RODO, wówczas przysługuje mu prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uwzględnimy podstawy złożonego wniosku o ograniczenie przetwarzania. Jeśli podstawy mają zastosowanie do RODO, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w odpowiednich okolicznościach wskazanych w RODO i poinformujemy użytkownika o zniesieniu ograniczenia przetwarzania.
 3. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom ogólnego RODO, przysługuje mu prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co wywołuje wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 4. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania swoich informacji osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłania informacji innemu administratorowi danych.

WYCOFANIE ZGODY

 1. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, użytkownik może wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika, jakimi dysponujemy lub jakie kontrolujemy, przesyłając odpowiedni wniosek. Można to zrobić w aplikacji Yeelight. Rozpatrzymy wniosek w stosownym terminie po jego złożeniu, a następnie nie będziemy gromadzić i/lub udostępniać danych osobowych Użytkownika ani korzystać z nich, chyba że na życzenie Użytkownika.
 2. Należy pamiętać, że wycofanie zgody przez użytkownika może wywołać określone skutki prawne. W zależności od zasięgu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych może ono oznaczać, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z produktów i usług Yeelight.

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR JURYSDYKCJI, KTÓREJ PODLEGA UŻYTKOWNIK

W zakresie, w jakim konieczne będzie przesyłanie danych osobowych poza jurysdykcję Użytkownika — do naszych spółek stowarzyszonych (działających w branży komunikacji, mediów społecznościowych, technologii i usług w chmurze) lub Usługodawców zewnętrznych — będziemy przekazywać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności zapewnimy, aby wszystkie dane były przekazywane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych przez spółkę Yeelight na potrzeby przekazywania danych osobowych użytkownika.

Spółka Yeelight może korzystać z zagranicznych obiektów obsługiwanych i kontrolowanych przez firmę Yeelight w celu przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowej danych osobowych Użytkownika. Obecnie spółka Yeelight ma centra przetwarzania danych w Pekinie, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech, Indiach i Singapurze. W tych jurysdykcjach mogą, ale nie muszą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych, które są znacząco podobne do przepisów macierzystej jurysdykcji użytkownika. Możemy przenosić i przechowywać dane osobowe użytkownika w swoich obiektach zlokalizowanych za granicą. Nie zmieni to jednak naszego zobowiązania do zabezpieczenia danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Nasze produkty i usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia, a Yeelight nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie jesteś w wieku wymienionym powyżej, musisz posiadać zgodę rodzica na dostęp do produktów i usług. Yeelight zachęca rodziców, aby instruowali swoje dzieci, by podczas korzystania z internetu nigdy nie podawały swoich prawdziwych imion i nazwisk, adresów lub numerów telefonów bez zgody rodziców.

Spółka Yeelight nie dąży do uzyskiwania ani nie zamierza uzyskiwać danych osobowych od osób małoletnich. Jeśli rodzic lub opiekun ma powody, aby sądzić, że osoba małoletnia podała spółce Yeelight dane osobowe bez jego wcześniejszej zgody, jest on proszony o kontakt z firmą w celu upewnienia się, że takie dane osobowe zostaną usunięte, a osoba małoletnia zostanie wypisana ze wszelkich stosownych usług spółki Yeelight.

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na nasze obowiązujące Umowy użytkownika, w razie niezgodności pomiędzy nimi a niniejszą Polityką prywatności charakter nadrzędny będą mieć Umowy użytkownika.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Prowadzimy regularne przeglądy naszej Polityki prywatności i możemy ją aktualizować, aby uwzględniała zmiany naszych praktyk w zakresie informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce prywatności poinformujemy Użytkownika drogą elektroniczną (poprzez przesłanie wiadomości na adres podany w koncie Użytkownika) lub opublikujemy zmiany we wszystkich witrynach internetowych spółki Yeelight lub za pośrednictwem naszego oprogramowania, aby Użytkownik był świadomy, jakie informacje gromadzimy i jak z nich korzystamy. Takie zmiany Polityki prywatności będą obowiązywać od daty wejścia w życie określonej w naszym powiadomieniu lub w witrynie internetowej. Zachęcamy użytkownika do regularnego przeglądania niniejszej strony w celu znalezienia najnowszych informacji o praktykach firmy w zakresie ochrony prywatności. Dalsze korzystanie przez użytkownika z produktów i usług w witrynach internetowych, na telefonach komórkowych lub jakimkolwiek innym urządzeniu zostanie uznane za akceptację uaktualnionej Polityki prywatności. Zanim będziemy wykorzystywać dane osobowe w jakimkolwiek nowym celu, który nie został pierwotnie zatwierdzony przez Użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić informacje dotyczące nowego celu i dać Użytkownikowi możliwość rezygnacji. Jeśli prawo lub umowa wymaga zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Yeelight dołoży wszelkich starań, aby postępować zgodnie z prawem lub umową.

PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Prawo stanu Kalifornia zezwala użytkownikom zamieszkującym w Kalifornii na żądanie i uzyskiwanie od nas raz w roku, bezpłatnie, listy stron trzecich, którym ujawniliśmy ich dane osobowe (jeśli takie istnieją) do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, jak również rodzaju danych osobowych ujawnionych tym stronom.

CZY MUSZĘ ZGADZAĆ SIĘ NA WARUNKI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH?

Nasza Polityka prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Produkty i usługi spółki Yeelight mogą obejmować produkty i usługi osób trzecich oraz łącza prowadzące do ich witryn internetowych. Podczas korzystania z takich produktów lub usług przez Użytkownika jego dane mogą być również gromadzone przez osoby trzecie. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy przeczytanie polityki prywatności dostawców zewnętrznych, podobnie jak w przypadku polityki naszej firmy. Nie odpowiadamy za kontrolowanie ani nie możemy kontrolować tego, jak strony trzecie korzystają z danych osobowych zebranych od użytkownika. Polityka prywatności firmy nie dotyczy innych witryn, do których łącza znajdują się w usługach firmy.

Warunki i polityka prywatności dostawców zewnętrznych obowiązujące w przypadku korzystania z określonych poniżej produktów:

 1. Korzystając z usługi Google Assistant lub innej usługi powiązanej z Google, użytkownik akceptuje: https://policies.google.com/privacy
 2. Korzystając z usługi Amazon Alexa lub innej usługi powiązanej z Amazon, użytkownik akceptuje:https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909010
 3. Korzystając z usługi Apple HomeKit lub innej usługi powiązanej z Apple, użytkownik akceptuje:https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FUNKCJE) I WIDŻETY

Nasze witryny internetowe zawierają funkcje społecznościowe, takie jak przycisk Lubię to serwisu Facebook, i widżety, takie jak przycisk udostępniania lub interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Takie funkcje mogą gromadzić adres IP Użytkownika i informacje o stronach odwiedzanych przez Użytkownika w naszej witrynie, a także korzystać z pliku cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widżety są obsługiwane przez osobę trzecią lub bezpośrednio w naszych witrynach. Korzystanie przez Użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

LOGOWANIE JEDNOKROTNE

W zależności od jurysdykcji użytkownik może mieć możliwość zalogowania się w naszej witrynie z użyciem usług logowania takich jak Facebook Connect lub dostawcy tożsamości OpenID. Usługi te potwierdzą tożsamość użytkownika, umożliwiają korzystanie z opcji udostępnienia nam niektórych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika) oraz wstępne wypełnienie formularza zapisu. Usługi takie jak Facebook Connect dają użytkownikowi możliwość umieszczenia informacji o jego aktywności w niniejszej witrynie na swojej stronie profilowej i udostępnienia ich innym osobom w obrębie swojej sieci.

REKOMPENSATA/ZGODNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy@yeelight.com. Zajmiemy się problemem Użytkownika i postaramy się rozwiązać wszelkie problemy związane z prywatnością w odpowiednim czasie.

NASZE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z RODO

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej i podlega przepisom RODO, spółka Yeelight zapewni systematyczne podejście do zarządzania danymi osobowymi, aby umożliwić zaangażowanie swoich pracowników, procesów zarządzania i systemów informacyjnych, stosując metodologię zarządzania ryzykiem. Przykładowo, zgodnie z RODO, (1) Yeelight wyznacza Specjalistę ds ochrony danych(SOD) odpowiedzialnego za SOD dostępnego pod adresem dpo@yeelight.com; (2) Yeelight k wyznacza przedstawiciela w Europie, którego adres kontaktowy to representative@yeelight.com; (3) procedurę podobną do oceny skutków w zakresie ochrony danych (OSOD).

KONTAKT

W razie jakichkolwiek uwag lub pytań odnośnie do niniejszej Polityki prywatności lub pytań dotyczących gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych Użytkownika przez firmę Yeelight prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. ochrony danych pod poniższym adresem ze wskazaniem odniesienia do „Polityki prywatności”:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

F10-B4, Bldg.B, International Innovation Park, 1# Keyuanweiyi Rd., Laoshan, Qingdao, 266101, Shandong, Chiny

Email: privacy@yeelight.com

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!